гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Клиниката по нефрология и диализа се сдоби с нова апаратура

В клиниката по нефрология и диализа вече има нова най-съвременна апаратура, отговаряща на последните световни стандарти. Закупени, монтирани и вече работещи са 7 нови апарата за хемодиализа и 2 комплекта апаратура за водоподготовка на хемодиализно лечение, като така на практика е подменена цялата остаряла апаратура на Отделението по хемодиализа. Апаратура е закупена с целево отпускане на средства от Министерство на здравеопазването в размер на 300 хил. лева. Новите апарати подменят 7 стари апарата, които са надхвърлили допустимия експлоатационен режим от 30 хил. работни часа. Апаратурата за водоподготовка заменя старата, която е доставена и монтирана точно през 1999 г.

Новата придобивка на Клиника по нефрология и диализа е произведена в Германия от водещи в бранша производители и отговаря на всички най-съвременни световни стандарти. Отделението по диализа в УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен е едно от най-големите в страната, като разполага с 24 хемодиализни поста и в него се провежда бъбречнозаместващо, животоподдържащо лечение на пациенти с терминална хронична бъбречна недостатъчност, с остра бъбречна недостатъчност и с тежки отравяния. Ежегодно в Клиниката се осъществяват над 16 000 лечебни хемодиализни процедури.

Виж повече

00178-2019-0016 Открита процедура:

„ Доставка на дезинфектанти и миещи препарати и консумативи за централна стерилизация за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД ”– Плевен

 

Виж повече

00178-2019-0017 Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, лекарствени продукти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 год. /ОПРЧР/.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ(ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ),ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ

BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

Съгласно изискванията за кандидатстване по проект BG05M9OP001-1.015-0001„Специализация в здравеопазването”специализантите, чието обучение за придобиване на специалност може да бъде финансирано попроекта, следва да отговарят на следните критерии:

  1. Да притежават придобита професионална квалификация „лекар”, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“.
  2. Да:
    • Имат сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на място, финансирано от друг източник по реда на Наредба № 34 от 2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването(отм., ДВ, бр. 7 от 2015 г.) по специалност, различна от специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология, за които Министерството на здравеопазването заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение,и

към момента на кандидатстването по проекта да продължават обучението си на място, финансирано от друг източник при условията на отменената Наредба № 34от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,

ИЛИ

  • Имат сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на мястосрещу заплащане по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (отм., ДВ, бр. 7 от 2015 г.) по специалност, различна от специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология, за които Министерството на здравеопазването заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение,и

към момента на кандидатстването по проекта да продължават обучението си на място, финансирано от друг източник при условията на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (на основание § 25 от Преходни и заключителни разпоредбикъм Наредбата за изменение и допълнение наНаредба № 1 от 2015 г. за придобиване наспециалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 58 от 2019 г.),

ИЛИ

  • Да се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и даса български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария или чужденци, които имат разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, лица с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище и чужденци от българска народност;

ВАЖНО:

Специализантите по Наредба № 1 от 2015 г., обучаващи се на места, за които държавата финансира само таксите за обучението, имат право да кандидатстват за получаване на стипендияпо проекта, ако не получават доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

  1. Да приключват обучението си за придобиване на специалност не по-късно от 30.11.2023 г.

В подбора вземат участие специализанти, регистрирали се и подали в интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info коректно попълнено заявление за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по образеца, публикуван на интернет страницата на проекта и приложили посочените в него документи.

 

 

Виж повече

00178-2019-0015 Публично състезание по реда чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП предмет:

„Изпълнение на инжeнеринг (Проектиране, Строителство, Авторски надзор) за изграждане на пристройка към основната сграда на Отделение по обща и клинична патология при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

 

Виж повече

00178-2019-0014 Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен

 

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close