гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Специализанти - гр. Плевен, 05.09.2017 година

Във връзка с чл.17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, грaд Плевен разкрива следните длъжности:

I. За „ Лекар – специализант по………..“ в лечебното заведение:

1. „Нуклеарна медицина“ – 1 длъжност;

2. „Лъчелечение“ – 1 длъжност;

3. „Клинична токсикология”- 1 длъжност.

Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

Документите ще се приемат в срок до 31.12.2018 година, включително, в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” град Плевен, партерен етаж, стая „ Специализанти“.

След приключване приема на документите, одобрените кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.064/886319

Виж повече

00178-2017-0014 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече