гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2017-0011 Открита процедура с предмет:

00178-2017-0011 Открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”.

Виж повече

00178-2017-0010 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

00178-2017-0010 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

Виж повече

00178-2017-0009 открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

00178-2017-0009 открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло за медицинския и немедицински персонал за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

Виж повече

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНА И ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ със срок за кандидатстване 23.07.2017 г. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ ЛИНКА

https://www.specializanti-mh.info

Виж повече

00178-2017-0008 Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

00178-2017-0008 Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

00178–2017–0007 Открита процедура с предмет: „Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

00178–2017–0007 Открита процедура с предмет: „Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Виж повече