гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

23.02.2021 г.

„ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – гр. ПЛЕВЕН  на основание чл. 90 – 91 от Кодекса на труда, чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и Заповед № РД-16-64/17.02.2021 година на Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен обявява конкурс за следните длъжности:

1.“Лекар, специализант по кардиология” – 4 /четири/ длъжности;

2.“Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната – 2 /две/ длъжности;

3.“Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия“ – 1 /една/ длъжност;

4.„Лекар специализант по педиатрия“ – 1 /една/ длъжност;

5.„Лекар специализант по неонатология” – 1 /една/ длъжност;

6„Лекар специализант по клинична токсикология“ – 2 /две/ длъжности;

7.„Лекар специализант по нуклеарна медицина“ – 2 /две/ длъжности;

8.“Лекар, специализант по акушерство и гинекология” – 1 /една/ длъжност;

9.”Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение” – 2 /две/ длъжности;

10.”Лекар, специализант по ушно-носно-гърлени болести” – 1 /една/ длъжност;

11.”Лекар, специализант по клинична микробиология” – 1 /една/ длъжност;

12.”Лекар, специализант по медицинска генетика” – 1 /една/ длъжност;

13.”Лекар, специализант по нервни болести” – 3 /три/ длъжности;

14.„Лекар, специализант по съдова хирургия” – 1 /една/ длъжност;

15.„Лекар, специализант по гръдна хирургия” – 2 /две/ длъжности;

16.„Лекар, специализант по клинична имунология” – 1 /една/ длъжност;

17.„Лекар, специализант по образна диагностика” – 1 /една/ длъжност;

18.Лекар, специализант по спешна медицина” – 1 /една/ длъжност;

19. „Медицинска сестра/акушерка, специализант по операционна и превързочна техника” – 1 /една/ длъжност;

Място на работа:

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, град Плевен, ул. „Георги Кочев” 8 А

Характер на работата:

Съгласно изискванията на Закона за Лечебни заведение, Закона за здравето, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти.

Изисквания за длъжността:

Съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителен директор на  „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Изисквания за заемане на длъжността „Лекар, специализант по ……………………”:

 • Образование: висше-магистърпо специалност „Медицина” за лекари; висше образование по специалност „Медицинска сестра” и/или „Акушерка”;
 • Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;
 • Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография в европейски формат;
 • Копие от диплома за завършено висше образование и приложението към нея по специалност „Медицина”, “Медицинска сестра”, „Акушерка”;
 • Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;
 • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство за работа.

Ред за провеждане на конкурса:

Първи етап:

Проверка на подадените документи съгласно изискванията на обявата на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Втори етап:

Проверка на познанията на кандидата в областта на конкретната специалност, за която кандидатства се оценява от членовете на съответната комисия. Резултатът от проверката на познанията на кандидата е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията и не трябва да е по-нисък от 4.50.

При резултат по-нисък от 4.50 кандидадът не преминава към Трети заключителен етап в конкурса.

Трети етап:

Класирането на кандидатите за съответната специалност става на база оценка, която е средно аритметична оценка от средния успех от следването, от държавните изпити, от оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства, и от резултата от събеседването.

Конкурсът ще се проведе на дата 01.04.2021 година /четвъртък/ в Шеста зала на Лечебното заведение и в Учебна зала в Клиника по образна диагностика на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен от 10.00 часа.

Подаване на документи за участие в конкурса:
• Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в Административна служба, партерен етаж, стая специализанти „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен – ул. „Георги Кочев” 8А;

 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност ……………, съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 / 22 януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
  • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.

Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, класирани кандидати след проведен конкурс и др. ще бъдат обявявани на официалния сайт на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен в меню „Кариери”, подменю „Специализанти”.

С класираните кандидати за заемане на длъжността „Лекар – специализант по ……………….” се сключва трудов договор съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Договор по член 234 от Кодекса на труда.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за „Лекари специализанти по ………..” в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Виж повече

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: "Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Процедура за вътрешен конкурентен избор  с  предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на  „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Виж повече

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: "Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Процедура за вътрешен конкурентен избор  с  предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на  „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Виж повече

Честита Нова 2021 година

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Измина една трудна и изпълнена с много предизвикателства година. Всички бяхме изложени на голямо напрежение в работата си, изпълнена с трудни моменти, но въпреки това Вие проявихте огромен професионализъм, безкрайно търпение и грижа към хората за опазване на здравето и живота им. Всичко, което постигаме заедно, е благодарение на Вас и на неуморната Ви работа. Затова днес, аз изказвам от името на Ръководството на „УМБАЛ – Д-р Г. Странски“ ЕАД и лично от свое име огромни благодарности за Вашия труд, който цяла България видя и оцени. Пожелавам на всички една по-светла, здрава, спокойна и щастлива година!
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ, ДМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„УМБАЛ – Д-Р Г.СТРАНСКИ“ ЕАД

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close