гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2018-0014 Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

00178-2018-0014 Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки – „Сключване на застраховка „Професионална отговорност” за служителите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и за „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен като юридическо лице”.

Виж повече

ID 9080089 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

„Сключване на застраховка „Професионална отговорност“, за служителите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и за „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен като юридическо лице”

Виж повече

00178-2018-0013 Процедура на договаряне без предварително обявление:

00178-2018-0013 Процедура на договаряне без предварително обявление: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклеидни генератори и китове за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”

Виж повече

гр. Плевен, 10.07.2018 година

Във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД  гр.  Плевен разкрива следните длъжности:

 

I.Лекари,  работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ Д-р Гeорги Странски” ЕАД гр. Плевен, но без специализация, да бъдат зачислени на следната позиция:

 

  1. „Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение” – 1 длъжност;

Желаещите кандидати трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

-Документ удостоверяващ трудови правоотношения с Лечебното заведение.

 

Документите ще се приемат в срок до 24.07.2018 година /вторник/, включително в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен, партерен етаж, стая „Специализанти“.

След приключване приема на документите одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.064/886319

Виж повече

00178-2018-012 Открита процедура с предмет:„Доставка на материали за строително-монтажни и ремонтни работи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД –Плевен”

00178-2018-012 Открита процедура с предмет:„ Доставка на материали за строително-монтажни и ремонтни работи за нуждите на  „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД –Плевен”

Виж повече

00178-2018-011 Открита процедура с предмет:

00178-2018-011 Открита процедура с предмет: „Доставка на ново регистрирани лекарства за онкология , хематология и диагностични серуми за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Виж повече