гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Към екипа на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен след проведен конкурс за прием на специализанти се присъединиха 14 млади новозавършили лекари и 1 медицинска сестра по следните клинични специалности – Инфекциозни болести, Ушно-носно-гърлени болести, Ортопедия и травматология, Съдова хирургия, Клинична токсикология, Очни болести, Нервни болести, Неврохирургия, Акушерство и гинекология, Педиатрия, Хирургия и Операционна и превързочна техника. Сред тях Д-р Симонета Красимирова Тодорова е завършила с пълно отличие обучението си в Медицински университет град Плевен. Младата докторка избра „Съдовата хирургията“ и се присъедини към екипа на Доцент Д-р Любомир Бешев, дм – Началник на трета клиника по хирургия към Лечебното заведение.

          Ръководството на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен поздравява младите си колеги за показаните резултати на конкурса и за правилния избор на Лечебно заведение с история и създадени традиции в лекарската професия!!!

Виж повече

Към екипа на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен след проведен конкурс за прием на специализанти се присъединиха 14 млади новозавършили лекари и 1 медицинска сестра по следните клинични специалности – Инфекциозни болести, Ушно-носно-гърлени болести, Ортопедия и травматология, Съдова хирургия, Клинична токсикология, Очни болести, Нервни болести, Неврохирургия, Акушерство и гинекология, Педиатрия, Хирургия и Операционна и превързочна техника. Сред тях Д-р Симонета Красимирова Тодорова е завършила с пълно отличие обучението си в Медицински университет град Плевен. Младата докторка избра „Съдовата хирургията“ и се присъедини към екипа на Доцент Д-р Любомир Бешев, дм – Началник на трета клиника по хирургия към Лечебното заведение.

          Ръководството на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен поздравява младите си колеги за показаните резултати на конкурса и за правилния избор на Лечебно заведение с история и създадени традиции в лекарската професия!!!

Виж повече

Класирани кандидати след проведен конкурс на 21.11.2022 г., съгласно Протокол на комисия, назначена със Заповед № РД 16-372/10.11.2022 година на Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен:

 

Три имена 

 

Клинична специалност
1. Д-р Изабела Огнянова Пенева Инфекциозни болести
2. Д-р Светослав Стефков Драганов Инфекциозни болести
3. Д-р Цветелина Пламенова Иванова Ортопедия и травматология
4. Д-р Елеонора Цветанова Цветанова УНГ
5. Д-р Симонета Красимирова Иванова Съдова хирургия
6. Д-р Александра Станишева Савчина Клинична токсикология
7. Д-р Анатоли Владиславов Тодоров Неврохирургия
8. Д-р София Виллалба Абад Нервни болести
9. Д-р Биляна Минкова Михова Очни болести
10. Д-р Симеон Генадиев Влашки АГ
11. Д-р Николета Дидова Стоянова

 

АГ
12. Д-р Албена Красимирова Василева АГ
13. Д-р Йоана Пламенова Добрева Педиатрия
14. Д-р Ивайло Петев Маринов Хирургия
15. Мария Калинова Тодорова Операционна ипревързочна техника

 

 

Виж повече

Съгласно Протокол от 15.11.2022 година на Комисия назначена със Заповед № РД 16-372/11.10.2022 година на Изпълнителен директор на  “УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен са допуснати до участие в Kонкурс на 21.11.2022 година /понеделник/ следните кандидати за длъжност „Лекар, медицинска сестра специализант по клинични специалности“;

Имена 

/Кандидат специализанти/

Клинична специалност, за която се кандидатства
1. Д-р Изабела Огнянова Пенева Инфекциозни болести
2. Д-р Светослав Стефков Драганов Инфекциозни болести
3. Д-Р Цветелина Пламенова Иванова Ортопедия и травматология
4. Д-р Елеонора Цветанова Цветанова УНГ
5. Д-р Васил Венциславов Крамолински УНГ
6. Д-р Симонета Красимирова Иванова Съдова хирургия
7. Д-р Александра Станишева Савчина Клинична токсикология
8. Д-р Анатоли Владиславов Тодоров Неврохирургия
9. Д-р София Виллалба Абад Нервни болести
10. Д-р Биляна Минкова Михова Очни болести
11. Д-р Симеон Генадиев Влашки АГ
12. Д-р Николета Дидова Стоянова

 

АГ
13. Д-р Албена Красимирова Василева АГ
14. Д-р Йоана Пламенова Добрева Педиатрия
15. Д-р Ивайло Петев Маринов Хирургия
16. Мария Калинова Тодорова Операционна ипревързочна техника
Виж повече

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – гр. ПЛЕВЕН  на основание чл. 90 – 91 от Кодекса на труда, чл. 17, ал. 3  и ал. 4 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и Заповед № РД-16-372/11.10.2022 година на Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен обявява конкурс за следните длъжности:

“Лекар, специализант  по инфекциозни болести“ – 2 /две/ длъжности;

„Лекар, специализант по ортопедия и травматология“ – 1 /една/ длъжност;

„Лекар, специлизант по ушно-носно-гърлени болести“ – 1 /една/ длъжност;

“Лекар, специализант по съдова хирургия“ – 1 /една/ длъжност;

“Лекар специализант по клинична токсикология“ – 1 /една/ длъжност;

“Лекар, специализант по неврохирургия“ – 1 /една/ длъжност;

„Лекар, специализант по нервни болести“ – 1 /една/ длъжност;

“Лекар, специализант по очни болести“ – 1 /една/ длъжност;

„Лекар, специализант по акушерство и гинекология“ – 3 /три/ длъжности;

„Лекар, специализант по педиатрия“ – 1 /една/ длъжност;

„Лекар, специализант по хирургия” – 1 /една/ длъжност;

“Медицинска сестра, специализант по операционна и превързочна техника“ – 1 /една/ длъжност;

Място на работа:

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, град Плевен, ул. „Георги Кочев” 8 А

Изисквания за длъжността:

Съгласно изискванията на Закона за Лечебни заведение, Закона за здравето, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти.

 

 

Характер на работата:

Съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителен директор на  „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Изисквания за заемане на длъжността „Лекар, специализант по ……”, „Медицинска сестра/ акушерка, специализант по ……“:

 • Образование: висше-магистър по специалност „Медицина”; висше образование по специалност „Медицинска сестра” и/или „Акушерка”;
 • Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;
 • Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография в европейски формат;
 • Копие от диплома за завършено висше образование и приложението към нея по специалност „Медицина”, “Медицинска сестра” и/или „Акушерка” и/ или академична справка;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • За чужденци от страна членка на Европейския съюз или от “трети държави” – Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство за работа

/със задължителен реквизит бележка или печат от психодиспансер/.

Ред за провеждане на конкурса:

Първи етап:

Проверка на подадените документи съгласно изискванията на обявата на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Втори етап:

Проверката на познанията на кандидата в областта на конкретната специалност, за която кандидатства се оценяват от членовете на комисията. Резултатът от проверката на познанията на кандидата е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията и не трябва да е по-нисък от 4.50.

При резултат по-нисък от 4.50 кандидатът не преминава към Трети заключителен етап в конкурса.

Трети етап:

Класирането на кандидатите за съответната специалност става на база оценка, която е средно аритметична оценка от средния успех от следването, от държавните изпити, от оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства и от оценката от събеседването.

Конкурсът ще се проведе на дата 21.11.2022 година /понеделник/ от 10:00 часа в Шеста зала на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен.

Подаване на документи за участие в конкурса:

 • Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в Административна служба, партерен етаж, стая специализанти „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен – ул. „Георги Кочев” 8А;
 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик.
 • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.

Всички подробности около провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на официалния сайт на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД  Плевен в меню „Кариери”, подменю „Специализанти”.

С класираните кандидати за заемане на длъжността „Лекар, специализант по ……”, „Медицинска сестра и/или акушерка, специализант по……“ се сключва трудов договор съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Договор по член 234 от Кодекса на труда.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за „Лекари специализанти по ……”, „Медицинска сестра и/или акушерка, специализант по ……“ в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

 

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close