гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Детски хирурзи от „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД  Плевен спасиха пациент на три месеца

           Лекарите от УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен спасиха дете на три месеца от Бяла Слатина, постъпило в тежко състояние. Незабавно детето е прегледано и диагностицирано с чревна инвагинация от доц. д-р Маргарита Влахова, дм – началник на Клиника по гастроентерология, и д-р Васил Панчев – лекар  от Клиника по образна диагностикa. Спешното състояние налага извършване на операция, при която се отстранява част от тънкото и дебелото черво на бебето.

Успешната хирургична интервенция е извършена от екип в състав началник на Отделение по детска хирургия д-р Янко Първанов с оператор д-р Биляна Христова – лекар в Детска хирургия, операционна сестра Фиркова и анестезиолог д-р Антония Узунангелова. Семейството лично изказа благодарност към екипа на Детска хирургия и ръководството на болницата. Малкият пациент е изписан в добро общо състояние и е при своите родители в семейна обстановка.

Виж повече

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – гр. ПЛЕВЕН  на основание чл. 90 – 91 от Кодекса на труда, чл. 17, ал. 3  и ал. 4 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и Заповед № РД-16-132/20.03.2023 година на Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен обявява конкурс за следните длъжности:

 1. „Лекар, специализант по инфекциозни болести“  – 1 /една/ длъжност;
 2. „Лекар, специализант по хирургия“ “ – 1 /една/ длъжност;

3.“Лекар, специализант  по анестезиология и интензивно лечение“ – 1 /една/ длъжност;

4.“Медицинска сестра и/или фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания“ – 1 /една/ длъжност;

Място на работа:

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, град Плевен, ул. „Георги Кочев” 8 А

Изисквания за длъжността:

Съгласно изискванията на Закона за Лечебни заведение, Закона за здравето, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти.

Характер на работата:

Съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителен директор на  „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Изисквания за заемане на длъжността „Лекар, специализант по ……”, „Медицинска сестра/ Фелдшер, специализант по ……“:

 • Образование: висше-магистърпо специалност „Медицина; висше образование по специалност „Медицинска сестра” и/или „Фелдшер”;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография в европейски формат;
 • Копие от диплома за завършено висше образование и приложението към нея по специалност „Медицина”, “Медицинска сестра” и/или „Фелдшер” и/ или академична справка;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • За чужденци от страна членка на Европейския съюз или от “трети държави” – Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство за работа

/със задължителен реквизит бележка или печат от психодиспансер/.

Ред за провеждане на конкурса:

Първи етап:

Проверка на подадените документи съгласно изискванията на обявата на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Втори етап:

Проверката на познанията на кандидата в областта на конкретната специалност, за която кандидатства, се оценяват от членовете на комисията. Резултатът от проверката на познанията на кандидата е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията. При резултат по-нисък от 4.50 кандидатът не преминава към Трети заключителен етап в конкурса.

Трети етап:

Класирането на кандидатите за съответната специалност става на база оценка, която е средно аритметична оценка от средния успех от следването, от държавните изпити, от оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства и от оценката от събеседването.

Конкурсът ще се проведе на дата 25.04.2023 година /вторник/ от 10:00 часа в Учебна  зала в Клиника по образна диагностика към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен

Подаване на документи за участие в конкурса:

 • Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в Административна служба, партерен етаж, стая специализанти „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен – ул. „Георги Кочев” 8А;
 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик.
 • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.

Всички подробности около провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на официалния сайт на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД  Плевен в меню „Кариери”, подменю „Специализанти”.

С класираните кандидати за заемане на длъжността „Лекар, специализант по ……”, “Медицинска сестра и/или фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания“ се сключва трудов договор съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Договор по член 234 от Кодекса на труда.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за „Лекари специализанти по ……”, “Медицинска сестра и/или фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания“ в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Виж повече

Социални активности на Университетската Клиника  по ендокринология и болести на обмяната

Социални активности на Университетската Клиника  по ендокринология и болести на обмяната към

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен за пролетния период на 2023 година

Университетската клиника  по ендокринология и болести на обмяната, която е в структурата на  „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен е с утвърдена история, приемственост и традиции. Тя е водещо ендокринологично звено в град Плевен, в Областта и в Северозападна и Централна Северна България. Всички лекари, работещи в Клиниката са високо-квалифицирани утвърдени специалисти, отстояващи принципи на професионализъм, хуманизъм и висок морал.

Неразделна част от общата лечебна, учебна и научно-изследователска дейност на персонала на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната, с ръководител Доц. Д-р Катя Тодорова, дм е профилактичната. Тя е насочена към организиране на социални активности за гражданите на Плевен и региона с цел ранно откриване на рискови групи лица с хормонални нарушения под формата на безплатни профилактични консултативни прегледи „Дни на открити врати”.

През месец март 2023 г.

1.Участие в  кампания „Промоция на здравето” във връзка с „Деня за борба със затлъстяването” – 04.03.2023 г. от 10:30 часа до 13.00 часа в сградата на МОЛ  ”Плевен”.

Анотация на проблема:

Затлъстяването е хронично заболяване, което придобива пандемичен характер по своето разпространение. Както в света, така и в България, честота на затлъстяването прогресивно нараства и поразява най-често лица в работоспособна възраст. То е причина за висока сърдечно-съдова заболеваемост и други метаболитно обменни заболявания, за повишена болестност от захарен диабет, подагра, болести на опорно-двигателния апарат, причиняващи ранна инвалидизация, намалена работоспособност и влошено качество на живот. Среща се все по-често сред деца, подрастващи,  юноши и девойки в тинейджърска възраст, сред млади  лица от двата пола в репродуктивна възраст.

Върху ключовите аспекти на превенцията и лечението на затлъстяването, чрез кратка лекционна презентация  ще бъде фокусирано вниманието на участниците в промоционалната кампания за опазване на здравето, свързана с борбата срещу затлъстяването, която ще се проведе на 04 март (събота) 2023 г. в МОЛ „ Плевен” от 10:30 часа  – 13:00 часа с лектор Д-р Борис Динков.  За всички, които желаят  да получат повече информация, могат да посетят сайта ”Истината за теглото”.

2.Организиране на дни на открити врати „Подобряване на женското хормонално-репродуктивно здраве” във връзка със световния ден на жената 8-ми  март и Християнския ден на жената, Благовещение, които ще се проведат в дните 20-22 март 2023 г. , включващи блезплатни консултации с насочване към диагностика и последващо лечение.

Анотация на проблема:

Репродуктивните нарушения сред жените от хормонален характер се свързат най-често със заболявания на щитовидната жлеза,  захарен диабет тип1 (ЗДт1), поликистозен овариален синдром (ПКОС), затлъстяване, хипофизен аденом и  други хипоталамо-хипофизни овариални нарушения, причиняващи промени в невро-ендокринната регулацията на менструалния цикъл, хронична ановулация, стерилитет или нарушения в имплантацията и износването  на бременността. Правилното и своевременно диагностициране и прилагане на терапевтичен подход, базиран на комплексно лечение на основното заболяване е от решаващо значение за подобряване на репродуктивния изход.

Затова Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната организира профилактична кампания Дни на открити врати Подобряване на женското репродуктивно здраве в рамките на три поредни дни. Кампанията е под ръковоството  на  Доц. Д-р Катя Тодорова, дм и с участието на Доц. Анелия Томова, дм, които имат дългогодишен опит в областта на проблемната бременност при захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, хипофизно-хипоталамични заболявания, ПКОС и др. Кампанията ще се провде под формата на безплатни консултативни прегледи на територията на Клиника по ендокринология и болести на обмяната в Кабинет № 103, ет. ІІ, в дните 20-23 март 2023 година от 10:00 часа до 13:00 часа. Прегледите са с предварително записване на следния телефон: 064 886 642.

През м. април 2023 година

1.„Затлъстяване и  мъжко репродуктивно здраве” в дните 10-12 април 2023 година.

Анотация на проблема:

Затлъстяването, съобразно дефиницията на СЗО  се дефинира като  състояние, асоциирано с повишение на индекса на телесната маса (ИТМ) над 30 кг/м2. Затлъстяването се съчетава с различни метаболитни и хормонални нарушения, които при мъжете са причина за  намалена сексуална и репродуктивна функция.  Вече е доказано, че нивата на общия и свободния тестостерон при мъже със затлъстяване са по-ниски в сравнение с мъже без затлъстяване и че нивата както на об­щия, така и на свободния тестостерон намаляват пропорционално със степента на затлъстяване. Ефектът на ИТМ дава отражение върху по-ранно настъпване на еректилна дисфункция и секуална немощ при млади мъже. Това, което е по-обезпокоителното е, че затлъстяването влошава всички  спермални параметри като намаление в броя, подвижността, виталността,  морфологията и ДНК целостта на сперматозоидите  и с това причинява мъжки стерилитет.

В цялостен всеобхват на прблема е добре известно, че появата на еректилна дисфункция е доказателство за настъпване на ранни съдово-атеросклеротични промени, което е индикация за повишен сърдечно-съдов риск в тази група мъже.

В седмицата преди най-светлия християнски празник, Великден, Клиниката по ендокринология и болести на обмяната огранизира профилактична кампания Дни на открити врати „Затлъстяване и  мъжко репродуктивно здраве” в рамките на три поредни дни. Кампанията е под ръковоството  на Доц. Д-р Катя Тодорова, дм и Професор Д-р Филип Куманов, дмн който има над почти 40 годишен опит в областта на андрологията и мъжката репродукция. Кампанията ще се проведе под формата на безплатни консултативни прегледи на територията на Клиникато по ендокринология и болести на обмяната в Кабинет № 103, ет. ІІ, в дните 10-12 април 2023 година от 10:00 часа -13:00 часа.

          Прегледите са с предварително записване на тел. 064 886 642.

 

 

 

Виж повече

Безплатни прегледи в Клиника по нефрология, във връзка със Световния бъбречен ден на 9 март 2023 година.

         Световният бъбречен ден е глобална кампания, имаща за цел да се повиши вниманието към бъбречните болести и да се подчертае значението на нашите бъбреци.

Световният бъбречен ден е съвместна инициатива на Международното дружество по нефрология и Международната асоциация на бъбречните фондации – Световен бъбречен алианс.

Световен бъбречен ден 9 март 2023 година: „ Подготви се за неочакваното, подкрепи уязвимите!“

 НИЕ ПРАВИМ ТОВА, ЗАЩОТО ЖЕЛАЕМ БЪБРЕЧНО ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ!

       Клиниката по нефрология и диализа е една от най-големите в България. Тя разполага с Отделение по нефрология с 20 /двадесет/ легла и Отделение по диализа с 21 /двадесет и един/ хемодиализни апарата. Персоналът включва 11 /единадесет/ лекари, 24 /двадесет и четири/ медицински сестри, санитари, технолози. Всяка година в Клиниката се лекуват пациенти с различни бъбречни заболявания. Част от тях са от други области. По правило това са лица с тежки или трудни за диагностика болести и с хронична бъбречна недостатъчност.

Клиниката е с утвърден авторитет и е консултативен център за пациенти с остри и хронични бъбречни заболявания, с хронична бъбречна недостатъчност, лекувана с хемодиализа и перитонеална диализа от цяла България.

В Плевен на 10 март 2023 година в Приемния кабинет по нефрология на Диагностично–консултативния блок на „УМБАЛ–Д–р Георги Странски“ЕАД град Плевен от 9:00 часа до 12:00 часа ще се проведат безплатни прегледи.

 

 

Виж повече

Лекари от „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен спасиха малък пациент на 33 дена и го върнаха към нормален начин на живот

На 21.11.22 година  в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен, през Мултипрофилно спешно отделение е прието бебе на 33 дена с тегло 1900 грама. Бебето е с диагноза Стеноза на пилора, което представлява стеснение на изхода на стомаха и води до невъзможност да се храни. Детето се приема в Клиника по педиатрия  от екипа на Доцент Българанов, Началник на структурата, в крайно тежко състояния – дехидратация, алкалоза и драстично спадане на тегло. След бързото диагностициране, се подготвя за оперативна интервенция, която се извършва от екипа на Д-р Първанов, Началник на Отделение по детска хирургия, с оператор Д-р Биляна Христова и анестезиолог Д-р Георги Доцински,  Началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение. Бързата и навременна намеса на лекарите на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен, спасиха детето и го върнаха към нормален начин на живот. Малкият пациент е изписан в добро общо състояние, наддава на килограми и е при своите родители в семейна обстановка.

 

Виж повече

Към екипа на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен след проведен конкурс за прием на специализанти се присъединиха 14 млади новозавършили лекари и 1 медицинска сестра по следните клинични специалности – Инфекциозни болести, Ушно-носно-гърлени болести, Ортопедия и травматология, Съдова хирургия, Клинична токсикология, Очни болести, Нервни болести, Неврохирургия, Акушерство и гинекология, Педиатрия, Хирургия и Операционна и превързочна техника. Сред тях Д-р Симонета Красимирова Тодорова е завършила с пълно отличие обучението си в Медицински университет град Плевен. Младата докторка избра „Съдовата хирургията“ и се присъедини към екипа на Доцент Д-р Любомир Бешев, дм – Началник на трета клиника по хирургия към Лечебното заведение.

          Ръководството на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен поздравява младите си колеги за показаните резултати на конкурса и за правилния избор на Лечебно заведение с история и създадени традиции в лекарската професия!!!

Виж повече

Към екипа на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен след проведен конкурс за прием на специализанти се присъединиха 14 млади новозавършили лекари и 1 медицинска сестра по следните клинични специалности – Инфекциозни болести, Ушно-носно-гърлени болести, Ортопедия и травматология, Съдова хирургия, Клинична токсикология, Очни болести, Нервни болести, Неврохирургия, Акушерство и гинекология, Педиатрия, Хирургия и Операционна и превързочна техника. Сред тях Д-р Симонета Красимирова Тодорова е завършила с пълно отличие обучението си в Медицински университет град Плевен. Младата докторка избра „Съдовата хирургията“ и се присъедини към екипа на Доцент Д-р Любомир Бешев, дм – Началник на трета клиника по хирургия към Лечебното заведение.

          Ръководството на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен поздравява младите си колеги за показаните резултати на конкурса и за правилния избор на Лечебно заведение с история и създадени традиции в лекарската професия!!!

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close