гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2018-002 Открита процедура с предмет:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координация на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

 

 

Виж повече

00178-2018-001 Открита процедура с предмет : „Доставка на лекарствени продукти за онкологични и хематологочни заболявания” за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

„Доставка на лекарствени продукти за онкологични и хематологочни заболявания” за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Виж повече

Обява за събиране на оферти с предмет :„Доставка на лекарствен продукт “Рembrolizumab“, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Обява за събиране на оферти с предмет :„Доставка на лекарствен продукт “Рembrolizumab“, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

гр. Плевен, 22.01.2018 година

Във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, грaд Плевен разкрива следните длъжности:

I.Лекари работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ Д-р Гeорги Странски” ЕАД Плевен, но без специализация, да бъдат зачислени на следната позиция:

 

  1. „Лекар, специализант по хирургия” – 1 длъжност;
  2. „Лекар специализант по урология” – 1 длъжност;

 

Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

-Документ удостоверяващ трудови правоотношения с Лечебното заведение.

 

Документите ще се приемат в срок до 30.01.2018 година /вторник/, включително, в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен, партерен етаж, стая „ Специализанти“.

След приключване приема на документите, одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.064/886319

Виж повече

Обръщение на Изпълнителния директор по случай 21 януари – Ден на родилната помощ

УВАЖАЕМИ ДОЦ. Д-Р ПОПОВ
СКЪПИ ЛЕКАРИ И АКУШЕРКИ,

За мен е чест да ви поздравя от името на ръководството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” по повод 21 януари – Ден на родилната помощ.
Днес ние отдаваме почит и признане на труда на тези, които помагат за реализиране на най-голямото чудо – раждането на нов живот. Почит, която трябва да се отдава всеки ден, защото професията, която колегите са избрали, изисква много любов и себеотдаване. Мисията ви да помагате за появата на нашите деца е толкова значима, че трудно би могла да се опише с думи.
Затова Ви благодаря от все сърце за вашия професионализъм и пожелавам здраве, благополучие и щастие на всички специалисти, бъдещи и настоящи майки!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ,ДМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „УМБАЛ Д-Р Г. СТРАНСКИ”ЕАД – ПЛЕВЕН

Виж повече

Специализанти - гр. Плевен, 08.01.2018 година

Във връзка с чл.17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, грaд Плевен разкрива следните длъжности:

I.Лекари работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ Д-р Гeорги Странски” ЕАД Плевен, но без специализация, да бъдат зачислени на следната позиция:

1. „Лекар, специализант по хирургия” – 1 длъжност;
2. „Лекар специализант по клинична имунология” – 1 длъжност;

Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:
-Заявление;
-Диплома за завършено висше медицинско образование;
-Автобиография (европейски формат);
-Документ удостоверяващ трудови правоотношения с Лечебното заведение.

Документите ще се приемат в срок до 15.01.2018 година /понеделник/, включително, в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен, партерен етаж, стая „ Специализанти“.

След приключване приема на документите, одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.064/886319

Виж повече