гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

10.11.2020 година

О Б Я ВА

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – гр. ПЛЕВЕН  на основание чл. 91 – 94 от Кодекса на труда, чл. 22, ал. 4, т. 4 от Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен и във връзка с  чл. 46, ал. 5 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, нареждам да се подготви и проведе конкурс за следните длъжности, утвърдени със Заповед № РД-19-6/31.10.2019 г. на Министъра на здравеопазването и които ще бъдат финансирани от държавата, а именно:

1.1.“Лекар, специализант по клинична микробиология” – 1 /една/ длъжност;

1.2.“Лекар, специализант по нуклеарна медицина” – 1 /една/ длъжност;

1.3.“Лекар, специализант по съдебна медицина и деонтология”– 2 /две/ длъжности

Място на работа:

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, град Плевен, бул. „Георги Кочев” 8 А.

Характер на работата:

Съгласно изискванията на Закона за Лечебни заведение, Закона за здравето, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти.

Изисквания за длъжността:

Съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителен директор на  „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Изисквания за заемане на длъжността „Лекар, специализант по …………………”:

 • Образование: висше-магистър по медицина;
 • Членство в БЛС;
 • Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография в европейски формат;
 • Копие от диплома за завършено висше образование специалност „Медицина”, образователно-квалификационна степен „Магистър” и приложението към нея;
 • Удостоверение членство на специализанта в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство за работа;

 Ред за провеждане на конкурса:

Първи етап:

Проверка на подадените документи съгласно изискванията на обявата на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Втори етап:

Проверка на познанията на кандидата в областта на конкретната специалност, за която кандидатства се оценява от членовете на визираната комисия. Резултатът от проверката на познанията на кандидата е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията и не трябва да е по-нисък от 4.50.

Трети етап:

Класирането на кандидатите за съответната специалност става на база оценка, която е средно аритметична оценка от следните оценки:

1.Средния успех от следването и от държавните изпити;

2.Оценка или Оценките, по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;

3.Резултата от събеседването.

Конкурсът ще се проведе на дата 15.12.2020 година /вторник/ в Шеста зала на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен от 10.00 часа.

Подаване на документи за участие в конкурса:
• Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в Административна служба, партерен етаж, стая специализанти „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, бул. „Георги Кочев” 8А;

 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар – специализант по ……………………..”, съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба №1 / 22 януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
  • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.

Допуснатите кандидати за участие в конкурса и класираните кандидати за обявените длъжности, които ще бъдат финансирани от държавата ще бъдат обявявани на официалния сайт на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен в меню „Кариери”, подменю „Специализанти”.

С класираните кандидати за заемане на обявените длъжности се сключва трудов договор съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие, личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Виж повече

00178-2020-0016 Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Изработка и доставка на мебелно обзавеждане за нуждите на Отделение за диспансерно наблюдение на болни с психични заболявания при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен“

Виж повече

00178-2020-0014 Събиране на оферти с предмет:

,,Доставка на апаратура за нуждите на Клиника по педиатрия , Отделенията по гръдна и детска хирургия и Отделение по пластично – възстановителна и естетична хирургия при УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен”

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close