гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

На основание Протокол от 22.11.2021 година  от работа на Комисии, назначени със Заповед № РД 16-510/19.11.2021 година, която изменя и допълва Заповед № РД 16-446/15.10.2021 година на Изпълнителен директор се класират:

1.За Длъжност “Лекар, специализант по кардиология” – 2 /две/ длъжности:

1.1. Д-р Калина  Костадинова Разложка;

1.2. Д-р Иван Асенов Живков.

 1. За длъжност “Лекар, специализант по клинична лаборатория” – 1 /една/ длъжност;

2.1.Д-р Лъчезар Тихомиров Трифонов.

3.За длъжност “Лекар, специализант по гастроентерология ” – 1 /една/ длъжност;

3.1. Д-р Анатоли Ангелов Марков.

 1. За длъжност “Лекар, специализант по акушерство и гинекология“ – 2 /две/ длъжности:

4.1. Д-р Константина Станимирова Каракадиева

4.2. Д-р Габриела Георгиева Симеонова.

5.За длъжност “Лекар, специализант по обща и клинична патология“     – 1 /една/ длъжност;

5.1. Д-р Иван Георгиев Байчев.

6.За длъжност “Лекар, специализант по съдебна медицина и деонтология” – 1 /една/ длъжност;

6.1. Д-р Николай Илиянов Симеонов.

7.За длъжност “Лекар, специализант по кожни и венерически болести“ – 1 /една/ длъжност;

7.1.Д-р Бояна Анатолиева Тодорова.

8.За длъжност “Лекар, специализант по неонатология” – 1 /една/ длъжност;

8.1.Д-р Ива Нелкова Проданова

9.За Длъжност “Лекар, специализант по хирургия” – 3 /три/ длъжности;

9.1. Д-р Мери Данаилова Шошкова;

9.2. Д-р Натали Ивалинова Атанасова;

9.3.Д-р Ахмад Мохамед Тайфур.

 1. За Длъжност “Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия – 1 /една/ длъжност;

10.1. Д-р Полина Руменова Луканова.

 1. За длъжност ”Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение” – 3 /три/ длъжности;

11.1. Д-р Карина Дерменжи;

11.2. Д-р Александра Страцимирова Нейкова;

11.3.  Д-р Ружена Александрова Дочева.

 1. За длъжност „Медицинска сестра/акушерка, специализант по анестезиология и интензивни грижи“ 2 /две/ длъжности;

5.1. Ралица Василева Моллова

5.2.Катя Владкова Цолова

13.За длъжност „Медицинска сестра/фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания” – 1 /една/ длъжност;

13.1. Ива Николаева Иванова

 

Виж повече

Кандидати допуснати до участие в конкурс, на основание Протокол от 19.11.2021г. на Комисия назначена със Заповед № РД 16-446/15.10.2021 година за длъжност „Лекари, специализанти по………” и „Медицинска сестра/фелдшер/акушерка, специализант по………..“:

Конкурсът ще се проведе на 22.11.2021 година /понеделник/ от 10.00 часа в Шеста зала на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен със следните кандидати:

Клинична специалност, за която се кандидатства Имена

/Кандидат специализанти/

1. Кардиология Д-р Калина  Костадинова Разложка
2. Кардиология Д-р Иван Асенов Живков
3. Клинична лаборатория Д-р Лъчезар Тихомиров Трифонов
4. Гастроентерология Д-р Анатоли Ангелов Марков
5. Акушерство и гинекология Д-р Габриела Георгиева Симеонова
6. Обща и клинична патология Д-р Иван Георгиев Байчев
7. Съдебна медицина и деонтология Д-р Николай Илиянов Симеонов
8. Кожни и венерически болести Д-р Бояна Анатолиева Тодорова
9. Неонатология Д-р Ива Нелкова Проданова

 

 

Конкурсът ще се проведе на 22.11.2021 година /понеделник/ от 10.00 часа в Учебна зала в Клиника по образна диагностика на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен със следните кандидати:

Клинична специалност, за която се кандидатства Имена

/Кандидат специализанти/

1. Хирургия Д-р Натали Ивалинова Атанасова
2. Хирургия Д-р Ахмад Мохамед Тайфур
3. Хирургия Д-р Мери Данаилова Шошкова
4. Пневмология и фтизиатрия Д-р Полина Руменова Луканова
5. Акушерство и гинекология Д-р Константина Станимирова Каракадиева
6. Анестезиология и интензивно лечение Д-р Карина Дерменжи
7. Анестезиология и интензивно лечение Д-р Александра Страцимирова Нейкова
8. Анестезиология и интензивно лечение Д-р Ружена Александрова Дочева
9. Анестезиология и интензивни грижи Катя Владкова Цолова
10. Анестезиология и интензивни грижи Ралица Василева Моллова
11. Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания Ива Николаева Иванова

 

 

Виж повече

19.10.2021 година

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – гр. ПЛЕВЕН  на основание чл. 90 – 91 от Кодекса на труда, чл. 17, ал. 3  и ал. 4 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и Заповед № РД-16-446/15.10.2021 година на Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен обявява конкурс за следните длъжности:

1.“Лекар, специализант  по инфекциозни болести“ – 1 /една/ длъжност, МФД /място, финансирано от държавата/;

2.“Лекар, специализант по кардиология” – 2 /две/ длъжности;

3.„Лекар, специализант по хирургия” – 3 /три/ длъжности;

 1. „Лекар, специализант по урология” – 1 /една/ длъжност;

5.“Лекар, специализант по клинична лаборатория“ – 1 /една/ длъжност;

6.“Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия“ – 1 /една/ длъжност;

 1. „Лекар, специализант по гастроентерология“ – 1 /една/ длъжност;

8.“Лекар, специализант по акушерство и гинекология” – 2 /две/ длъжности;

9.”Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение” – 3 /три/ длъжности;

10.„Лекар, специализант по обща и клинична патология“ – 1 /една/ длъжност;

 1. „Лекар, специализант по съдебна медицина и деонтология“ – 1 /една/ длъжност;

12.“Лекар, специализант по кожни и венерически болести“ – 1 /една/ длъжност;

 1. “Лекар, специализант по неонатология” – 1 /една/ длъжност;
 2. „Медицинска сестра/фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания” – 1 /една/ длъжности;

15.„Медицинска сестра/акушерка, специализант по анестезиология и интензивни грижи“ – 2 /две/ длъжности;

Място на работа:

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, град Плевен, ул. „Георги Кочев” 8 А

Характер на работата:

Съгласно изискванията на Закона за Лечебни заведение, Закона за здравето, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти.

Изисквания за длъжността:

Съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителен директор на  „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Изисквания за заемане на длъжността „Лекар, специализант по ……”, Медицинска сестра/фелдшер/акушерка, специализант по ……:

 • Образование: висше-магистърпо специалност „Медицина”; висше образование по специалност „Медицинска сестра” , „Акушерка” и/или „Фелдшер“;
 • Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;
 • Лицетодане е осъжданозапрестъплениеотобщхарактер и дане е лишеноотправотодаупражнявапрофесията.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография в европейски формат;
 • Копиеотдипломазазавършеновисшеобразованиеи приложениетокъмнея по специалност „Медицина”, “Медицинска сестра”, „Акушерка” и/или „Фелдшер“;
 • Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;
 • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство за работа

/със задължителен реквизит бележка от психодиспансер/.

Ред за провеждане на конкурса:

Първи етап:

Проверка на подадените документи съгласно изискванията на обявата на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Втори етап:

Проверка на познанията на кандидата в областта на конкретната специалност, за която кандидатства се оценява от членовете на съответната комисия. Резултатът от проверката на познанията на кандидата е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията и не трябва да е по-нисък от 4.50.

При резултат по-нисък от 4.50 кандидатът не преминава към Трети заключителен етап в конкурса.

Трети етап:

Класирането на кандидатите за съответната специалност става на база оценка, която е средно аритметична оценка от средния успех от следването, от държавните изпити, от оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства и от резултата от събеседването.

Конкурсът ще се проведе на дата 22.11.2021 година /понеделник/ в Шеста зала на Лечебното заведение и в Учебна зала в Клиника по образна диагностика на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен от 10.00 часа.

Подаване на документи за участие в конкурса:
• Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в Административна служба, партерен етаж, стая специализанти „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен – ул. „Георги Кочев” 8А;

 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар, специализант по клинична специалност ……, Медицинска сестра/фелдшер/акушерка, специализант по……“, съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба №1 / 22 януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
 • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.

Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, класирани кандидати след проведен конкурс и прочие ще бъдат обявявани на официалния сайт на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД  Плевен в меню „Кариери”, подменю „Специализанти”.

С класираните кандидати за заемане на длъжността „Лекар, специализант по ……”, „Медицинска сестра/фелдшер/акушерка, специализант по……“ се сключва трудов договор съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Договор по член 234 от Кодекса на труда.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за „Лекари специализанти по ……”, „Медицинска сестра/фелдшер/акушерка, специализант по ……“ в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Виж повече

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-151 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-151 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close