гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Честит 7-и април - Световен ден на здравето!

Уважаеми колеги и специалисти по здравни грижи,
С голямо уважение и респект Ви поздравявам по случай 7-и април – Световния ден на здравето! Позволете ми да изразя своята благодарност, уважение и признателност. Бъдете все така всеотдайни и съпричастни към страданията на хората. Продължавайте стремежа към утвърждаване авторитета на професията. Пожелавам Ви да бъдете здрави и удоволетворени от Вашия труд!
Желая на Вас и семействата Ви спокойствие, благоденствие и щастие, защото го заслужавате, като хора, които носят най-голямата отговорност за другите и имат най-благородната професия в света – тази, която буди доверие, грижи се за живота и съхранява надеждата!
Здравето е най-безценното нещо, което имаме!
Честит професионален празник!

ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ, ДМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „УМБАЛ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД – ПЛЕВЕН

Виж повече

О Б Я ВА

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – гр. ПЛЕВЕН  на основание чл. 90 – 91 от Кодекса на труда, чл. 17, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и Заповед № РД-16-108/06.03.2024 година на Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен обявява конкурс за следните длъжности:

 1. „Лекар, специализант по хирургия“ 1 /една/ длъжност;

2.“Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия“ 1 /една/ длъжност;

 1. „Лекар, специализант по гастроентерология“1 /една/ длъжност;
 2. „Лекар, ендокринология и болести на обмяната“ 3 /три/ длъжности;
 3. „Лекар, специализант по нервни болести“1 /една/ длъжност;

6.“Лекар, специализант по нефрология“1 /една/ длъжност;

7.“Лекар, специализант по педиатрия“1 /една/ длъжност;

8.“Лекар, специализант по неонатология“1 /една/ длъжност.

Място на работа:

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, град Плевен, ул. „Георги Кочев” 8 А

Изисквания за длъжността:

Съгласно изискванията на Закона за Лечебни заведение, Закона за здравето, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти.

Характер на работата:

Съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителен директор на  „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Изисквания за заемане на длъжността „Лекар, специализант по клинична специалност:

 • Образование: висше-магистърпо специалност „Медицина;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Лицетодане е осъжданозапрестъплениеотобщхарактер и дане е лишеноотправотодаупражнявапрофесията.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса в свободен текст с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;
 • Автобиография в европейски формат;
 • Копие от диплома за завършено висше образование и приложението към нея по специалност „Медицина” и/ или Академична справка;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • За чужденци от страна членка на Европейския съюз или от “Трети държави” – Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство за работа

/със задължителен реквизит бележка или печат от психодиспансер по настоящ адрес/.

Ред за провеждане на конкурса:

Първи етап:

Проверка на подадените документи съгласно изискванията на обявата на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Втори етап:

Проверката на познанията на кандидата в областта на конкретната клинична специалност, за която кандидатства, се оценява от членовете на комисията. Резултатът от проверката на познанията на кандидата е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията.     При резултат по-нисък от 4.50, кандидатът не преминава към класиране.

Правила за балообразуване и класиране:

Класирането на кандидатите за съответната клинична специалност става на база оценка, която е средно аритметична оценка от средния успех от следването, от държавните изпити, от оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства и от оценката от събеседването. Оценяването се извършва по шестобалната система. Трудово  правоотношение възниква с кандидата класиран на първо място.

Конкурсът ще се проведе на дата 22.04.2024 година /понеделник/ от 10:00 часа в Учебна зала, намираща се  в Клиника по образна диагностика в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен.

Подаване на документи за участие в конкурса:

 • Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в Административна служба, партерен етаж, стая специализанти „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен – ул. „Георги Кочев” 8А;
 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик;
 • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.

Всички подробности около провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на официалния сайт на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД  Плевен в меню „Кариери”, подменю „Специализанти”.

С класираните кандидати за заемане на длъжността „Лекар, специализант по клинична специалност” се сключва трудов договор съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Договор по член 234 от Кодекса на труда.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за „Лекари специализанти по клинична специалност”  в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Виж повече

Иновативна технология за диагностициране на кожни новообразувания, използваща изкуствен интелект, е внедрена в Клиника по Онкологична хирургия

По проект BG-RRP-2.004-0003-C01: „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“, Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД е внедрена иновативна технология за регистрация и диагностициране на кожни новообразувания, използваща изкуствен интелект.


Специално обучен мултидисциплинарен екип от дерматолози и онкохирурзи започна работа с апарата FotoFinder ATBM Master – първата автоматизирана система за видеодерматоскопия на кожни новообразувания – на територията на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, в Клиниката по Онкологична хирургия. Ръководител на екипа е доц. д-р Ивелина Йорданова, катедра „Дерматология, Венерология и Алергология“, а членове са: асистенти и докторанти от Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ и Катедра „Дерматология, Венерология и Алергология“ на Факултет „Медицина“.


Целта на проекта е да бъде сравнена прецизността на лекаря с диагностичните възможности на технологията, използваща изкуствен интелект, при диагностицирането на доброкачествени и злокачествени кожни новообразувания. За контрола учените ще използват хистологичния резултат (златен стандарт в диагностиката), получен след хирургичната ексцизия на кожните лезии. Целите, които преследва научният екип по проекта са: внедряване на този нов и модерен диагностичен метод в ежедневната практика, да се обучи млад екип за работа с тази апаратура и повишаване на професионалната квалификация на младите учени.


FotoFinder ATBM Master е нов медицински апарат от най-висок клас, който предоставя възможност за визуализация, диагностициране и регистрация на доброкачествени и злокачествени кожни новообразувания, при пациенти изложени на риск от развитие на рак на кожата. Този нов диагностичен метод е неинвазивен, безболезнен и напълно безопасен (не се прилагат никакви радиационни методи върху човешкото тяло). Апаратурата позволява визуализация на минимум 80% от кожната повърхност (от главата до петите) при това само за няколко минути. Освен визуализация, апаратът дава възможност за заснемане и документация на всички кожни образувания, като създава триизмерна карта на кожата, т.нар. “Total body mapping”.
Допълнително апаратурата позволява да се направи дигитална видео-дерматоскопия на всяка отделна бенка, доброкачествено или злокачествено кожно образувание, чрез създаване на множество поляризирани и неполяризирани микроизображения, с оптично увеличение до 140 пъти, с изключително висококачествен и ясен образ. По този начин се визуализират всички дълбоки структури в изследваната лезия – кръвоносни съдове, пигментация, и техните характеристики.


Доц. д-р Ивелина Йорданова коментира характеристиките на апаратурата: „Друго предимство на апаратурата е експертният модул в системата FotoFinder ATBM Master, използващ т.нар. „Convolutional Neural Network (CNN)“ алгоритъм за „Artificial intelligence (AI)-Score“, който извършва задълбочен анализ на регистрираните при пациента лезии, базиращ се на сравнение с изображения на злокачествени тумори на кожата (меланом, базалноклетъчен карцином, лентиго малигна, плоскоклетъчен карцином, актинична кератоза). Тази високоиновативна апаратура позволява да бъдат диагностицирани злокачествените кожни заболявания възможно най-рано, преди да станат опасни за живота, както и да бъдат премахнати навреме. Благодарение на специалния софтуер за анализ, използващ изкуствен интелект, системата FotoFinder ATBM Master позволява да бъде направен сравнителен анализ на промените настъпили във времето, чрез проследяване на пациентите един или два пъти годишно, а в някои случаи и по-често.“

Виж повече

Безплатна кампания „Отворени врати за оценка на риска от белодробна туберколоза“

От 18.03.2024 г. до 22.03.2024 г. в Отделение за диспансертно наблюдение на болни с пневмо-фтизиатрични заболявания с адрес: ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 20, ще се проведе кампания „Отворени врати за оценка на риска от белодробна туберколоза“. Прегледите ще се извършват от 10:00 часа до 12:00 часа и oт 14:00 до 16:00 часа и ще се осъществяват след предварително записване на място или на тел. 064/802 994 с цел по-добра организация на работата.
Всички процедури във връзка с кампанията ще бъдат напълно безплатни за участниците и са независими от здравно-осигурителния им статут. Приканваме всички жители на областта, които имат оплаквания от дихателна система, и особено тези, които имат или са имали в миналото контакт с болни от туберколозна инфекция в близкото си обкръжение, да се включат.

Виж повече

Бъбречно здраве за всички навсякъде - 14.03.2024 г.

Във връзка с отбелязването на Световния бъбречен ден – 14.03.2024 г., Клиника по нефрология обявява безплатни консултативни прегледи, в периода 05.03. – 15.03. 2024 година.
Мотото на Световният бъбречен ден е: „Бъбречно здраве за всички навсякъде“. Около 850 милиона души по света страдат от различни болести на бъбреците. Хроничните бъбречни заболявания причиняват поне 2,4 милиона смъртни случая годишно и са шестата причина за смърт.
В националните политики и стратегии на много страни, често липсват специфични политики, насочени към скрининг, превенция и лечение на бъбречни заболявания.
Тази година Световният ден бъбречен ден цели да повиши осведомеността за високата и нарастваща тежест на бъбречните заболявания в световен мащаб и необходимостта от стратегии за превенция и управление на бъбречните заболявания.
Консултациите ще се провеждат от специалисти в Отделение по нефрология, всеки делничен ден за времето от 09 до 12 часа.
Телефон за допълнителна информация – 064/886510.

Виж повече

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

 

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

Виж повече

На вниманието на обществеността

По предварителни данни от консолидирания финансов отчет към 25.01.2024 г. групата „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ЕАД, включваща:
„УМБАЛ – Д-Р Георги Странски“ ЕАД и двете дъщерни дружества „ДКЦ-Плевен“ЕООД и „Медеон-Плевен 2009“ ЕООД завършва 2023 г. с печалба в размер на 864 хил. лв., от които 818 хил. лв. са печалба на болницата.
Общо разходите за оперативна дейност са увеличени със 7 752 хил. лв.
Приходите от нетни продажби имат ръст с 12 121 хил. лв., а другите приходи от дейността са с ръст в размер на 581 хил. лв. Или общо приходите от оперативна дейност са повече с 12 702 хилв. лв.
Регистрираният капитал е увеличен с 975 хил. лв.

Виж повече

In memoriam

На днешния ден нека си спомним за големия лекар хирург, преподавател и човек проф. д-р Станислав Баев, който ни напусна на този ден преди 20 години. Отдаден на професията си буквално до последния си дъх преди поредната сутрешна визитация в болницата, чиито наследник е днешната УМБАЛ “Д-р Г.Странски”, проф. Баев остави трайна хирургическа следа в България и в град Плевен, на когото отдаде и голяма част от живота си. Наследствен лекар, дългогодишен национален хирург, проф. Станислав Баев има много и известни признателни ученици. Той е главен хирург на Плевен от 1984 до 1995 г. Всестранен, енциклопедичен оператор, полиглот, автор на над 350 научни труда, предимно в областта на коремната и жлъчна хирургия, запален шахматист, общителен, дружелюбен, разговорлив; той подготвя чудесни местни хирурзи – професорите Ташко Делийски, Димитър Стойков, Борислав Нинов, Георги Байчев, доц. Кунчо Игнатов. Вече в напреднала възраст се връща в любимия си град, за да продължи да обучава и подпомага колегите си и го прави с любов и всеотдайност до края на живота си.
Поклон пред паметта му!

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close