гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Защита на личните данни

Политиката за защита на личните данни има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (по-долу само „Регламент (ЕС) 2016/679“) да ви информира за извършваните от „УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата ви и начина, по който имате право да ги упражнявате, в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г.

1. Данни за администратора и за контакт с него
„УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен е еднолично акционерно дружество с държавно имущество с едностепенна система на управление.
„УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен е администратор на личните данни съгласно разпоредбите на чл. 4, §7 от Регламент (ЕС) 2016/679, като определя начина и средствата, с които се обработват личните данни при или по повод осъществяване на възложените ѝ от закона правомощия. Седалището и адресът на управление на„УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен са: гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 8 А. Информация и отговор на въпросите Ви относно защитата на личните данни, имате възможност да получите лично или да подадете исканията си в „УМБАЛ- Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен. Исканията си можете да отправяте и на електронен адрес: dpo@umbalpln.com.

2. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни
„УМБАЛ- Д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен осъществява правомощията, предвидени в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:
• Водене на регистър на пациентите на „УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен;
• Водене на регистър на служителите/работниците „УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен;
• Водене на регистър за видеонаблюдение;
• Изпълнение на други функции, определени от закона.
При упражняване на правомощията си „УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен обработва лични данни на пациенти, служители и трети лица, работещи с организацията в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, §1, б. „в“, „г“, д“, чл. 9, §2, б. „б“, б. „в“, б. „е“, б. „з“, б. „и“ и б. „й“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.
За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, „УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен обработва лични данни на основание чл. 6, §1, б. „в“ и чл. 9, §2, б. „б“ от Регламента. Категориите обработвани данни са свързани с физическата и социалната идентичност на лицата, тяхната семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние.
Когато „УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен обработва лични данни на субекта, на данни, той не трябва да изисква изричното съгласие на физическото лице, тъй като съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, администраторът като публичен орган има правото да обработва тези данни без изричното съгласие на субекта.
Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
„УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.
Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:
• Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Висш адвокатски съвет, Национално бюро за правна помощ, органи, искащи предоставяне на правна помощ и др.);
• Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
• Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

3. Срок на съхранение на данните
Като администратор на лични данни „УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен обработва данни за период съгласно предвиденото в действащото законодателство и в съответствие с принципа за ограничаване на съхранението.
За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, Останалите данни се съхраняват в различни срокове, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

4. Права на физическите лица-субекти на данни.
Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, са насочени към осигуряване защита на правата на субектите на лични данни, а именно:
• Право на достъп;
• Право на коригиране на неточни или непълни данни;
• Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;
• Право на ограничение на обработването;
• Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679;
• Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;
• Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
Горните права имате възможност да упражните, чрез отправено искане до„УМБАЛ- Д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен (писмено, устно или по електронен път), в което следва да посочите конкретно вашето искане. То следва да бъде подписано и изпратено на адреса на „УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 8А, на електронната поща на длъжностното лице по защита на данните – dpo@umbalpln.com.
Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до административен съд;
Ако считате, че са нарушени Ваши права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – гр. Плевен.
„УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

5. Механизми за защита на личните данни „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен
С Вътрешни правила относно защитата на личните данни на „УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен, приети със Заповед № РД-16-170/15.05.2018 г. на Изпълнителен директор. Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в „УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен, може да получите на dpo@umbalpln.com

Уебсайтът на „УМБАЛ - д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен използва само задължителни „бисквитки“, които не съхраняват лични данни на физическите лица.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close