гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Администрация

 

инж. Пламен Велков 
началник служба

Служба "Медицинска информатика и статистика"

Служба "Медицинска информатика и статистика" извършва събирането, обработката и съхраняването на информация за цялостната дейност на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД. Въз основа на данните за медицинската дейност и икономическите показатели в службата се изготвят отчети, анализи и прогнози за нуждите на болничния мениджмънт. Обработена информация се подава на Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Национален център по обществено здраве и анализи към МЗ. Отделът работи в тясна връзка с РЗИ и РЗОК - Плевен.

Другата основна дейност на служба "Медицинска информатика и статистика" е изграждане, поддръжка, внедряване и актуализиране на Интегрираната болнична информационна система.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 395 - началник служба
064/ 886 289 - статистици
064/ 886 316 - статистици и системен администратор
064/ 886 290 - системни администратори
064/ 886 299 - кодировчици
064/ 886 418 - кодировчици
email: cmibs@umbalpln.com

Диана Макавеева
началник служба

Служба "Договорни партньори"

Координира дейността на болницата във връзка с изискванията на НЗОК.
Сключва договори с болници от региона и страната.
Контролира документацията по клинични пътеки в клиниките и отделенията в болницата.
Координира дейността си със служба "Медицинска информатика и статистика" към болницата.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 391;
064/ 886 314.

Ралица Таблова
главен счетоводител

"Финансово - счетоводна" служба

Счетоводната политика на дружеството е насочена да отговаря на действащите пазарни принципи и функции, които законодателството е предвидило: Осигуряване на финансови средства за осъществяване на дейността Осъществяване на оперативна и контролна дейност по разходването на средствата по елементи и източници на финансиране, както и организирането на предварителен, текущ и последващ контрол. Аналитична отчетност в съответствие с повишените  изисквания  на законодателя за използваемост на финансовите ресурси по целесъобразност.

Основните задачи и функции на финансовата служба са формулирани в нормативната уредба в страната, касаеща тази дейност, а именно:
- Закона за счетоводството
- Закона за здравето
- Закона за здравните заведения
- Закона за здравното осигуряване

От 1 януари 2005 г. дейността на финансовата служба е синхронизирана в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети, приети от Европейския съюз.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 441;
064/886 124;
064/886 125;
064/886 363.

Христо Василев 
началник служба

Служба "Организация и ефективност на труда"

Службата определя технологията за отчитане на труда и изплащането на трудовите възнаграждения на персонала в съответствие с действащите нормативни документи, съгласно утвърдената структура и действащото щатно разписание на болницата.
Обработва първичните изходящи документи, свързани с начисляване и изплащане на трудовите възнаграждения.
Организира и изпълнява дейностите по текущо месечно, тримесечно и годишно приключване, както и по изготвяне на разплащателни ведомости, справки, таблици и служебни бележки, свързани с изплащане на работните заплати, различни удръжки и вноски, необходими за осчетоводяване на разходите за издръжка на персонала.
Обезпечава правилното прилагане на нормативните документи по заплащане на труда и задължителното обществено осигуряване, както и спазване клаузите на приетия КТД на болницата.
Изготвя вътрешни административни документи и заповеди, свързани с организацията на труда и трудовите възнаграждения, работното време и условията на труд.
Участва в провеждане на политиката на болницата по организацията на труда и РЗ.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а,
тел.: 064/ 886 496;
064/ 886 344.
e-mail: otrz@umbalpln.com

Весела Василева 
началник служба

Служба "Управление на персонала"

Служба "Управление на персонала" е пряко подчинена на Финансовия директор на УМБАЛ "Д-р Г. Странски", но работи в пряка взаимовръзка с Изпълнителния директор, Зам. Изпълнителния директор по "ДЛД", началниците на клиники и отделения и началниците на административно-стопанските звена.

Специалистите от службата участват основно в разработване на щатното разписание на болницата за календарната година, в подбора на кадрите, приемане и оформяне на документите по назначаването, преназначаваната на кадрите, провеждане на конкурси за определените конкурсни длъжности, както и при прекратяване на трудовите им правоотношения, подготвят договорите за повишаване квалификацията и преквалификацията на кадрите, изготвят и представят справки и отчети за статистическите показатели пред ръководството на болницата и съответните институции, осъществяват координационни връзки с външни административни и контролни органи, участват в работата на комисията по определяне на местата за трудоустроени, ежедневно при поискване от страна на персонала изготвят документи, необходими им за представяне пред различни институции, правят справки и консултират по всички трудовоправни въпроси, касаещи персонала.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 310

Тодор Царски
главен юрисконсулт

Служба "Обществени поръчки, проекти и управление на собствеността"

Планира, организира и провежда процедурите по възлагане на обществени поръчки, и управление собствеността на УМБАЛ „Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен. Координира дейността си с финансовата служба и други структури на УМБАЛ Плевен за осъществяване на контрол при изпълнението на сключени договори за възлагане на обществени поръчки, наем на дълготрайни активи и др. Обезпечава правилното прилагане на нормативните разпоредби при провеждане на съответните тръжни и конкурсни процедури.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/886 279.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close