Доставки на медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания, медицински изделия и медикаменти за диализно лечение и фактори за кръвосъсирване по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за медицинските изделия и съгласно условията на документацията за участие. Обекта на обществената поръчка, включва 4 (четири) групи, обособени в общо 132 (сто тридесет и две) позиции, посочени в Приложение Б на обявлението, както и в образците на техническата и ценова оферта.
Групите са както следва:
Първа група – медицински изделия за хемодиализа – включва общо 16 (шестнадесет) обособени позиции от № 1 до № 16, които включват в себе си по няколко номенклатурни единици
Втора група – медикаменти за хемодиализа – включва общо 19 (деветнадесет) обособени позиции от № 17 до № 35.
Трета група – медикаменти за онкологични заболявания – включва общо 91 (деветдесет и една) обособени позиции от № 36 до № 126.
Четвърта група – фактори за кръвосъсирване – включва общо 6 (шест) обособени позиции от № 127 до № 132.
Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Неоферирането по някоя от обособените позиции не е основание за отстраняването от участие в процедурата.
Номенклатурните единици, включващи се в обособена позиция, следва да се оферират заедно. Неоферирането на една номенклатура в обособената позиция, води до частично отстраняване по тази позиция. Класирането на обособените позиции, включващи номенклатурни единици, ще се извършва по стойност в лева без ДДС общо за позицията.
Цената на настоящата документация е 50.00 (петдесет) лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД Плевен в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15 BUIN 7015 1035 2501 14, след което документацията се получава от деловодството на лечебното заведение.
В случай, че документацията се заявява чрез куриер, необходимо е да се изпрати заявление писмено или на факс: 064/804 212, в което да се посочат данни за фактура, копие от платежно нареждане, адрес, на който да се изпрати документацията, телефон за контакти, както и услугите на коя куриерска фирма да се използват.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 18.04.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 29.04.2013 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 30.04.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” .

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
xls Ценова/техническа оферта. 127 KB
doc Документация за участие 850 KB