гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

БОЛНИЧНА ХИГИЕНА и ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Отделът е изграден в съответствие с европейските стандарти в областта на болничната хигиена (превенция и контрол на нозокомиалните инфекции).

СТРУКТУРА:

Служба „Централна стерилизация"
Ежедневно се обработват над 200 стерилни единици. Службата е оборудвана с 7 парови стерилизатори „Шерер” с компютърна система за управление и обработка на информацията, с общ капацитет 300 СЕ (стерилни единици), 1 газов стерилизатор за нискотемпературна стерилизация с формалдехид на изделия от термолабилни материали, 1 плазмен стерилизатор, 3 миялно-дезинфекционни машини за предстерилизационна подготовка на инструменти.
Наличната апаратура и оборудване дават възможност за стерилизация на материали и от други лечебни заведения.

Служба „Опасни болнични отпадъци”
Службата разполага с единствената в страната машина за обеззаразяване на болнични отпадъци на фирмата „Екодас”.

  • Управление на опасните отпадъци от медицинската дейност
  • Събира от клиничните структури опасните болнични отпадъци
  • Извършва на заключителни дезинфекции

Специалист по профилактика и контрол на нозокомиалните инфекции.

  • Контрол на регистрацията и съобщаването, проучване и епидемиологичен анализ на ВБИ
  • Контрол на санитарно-хигиенното състояние и противоепидемичния режим в клиничните структури
  • Разработване на дезинфекционната политика на болницата
  • Разработване на болнични стандарти за асептика и антисептика при извършване на медицински манипулации и грижи за пациентите
  • Обучение на болничния персонал по проблемите на профилактиката и контрола на ВБИ

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул."Георги Кочев" 8а
тел: 064/ 886 342 – Началник служба Централна стерилизация
тел: 064/ 886 194 – Специалист по контрол на инфекциите;
тел: 064/ 886 198 – инспектор по обществено здраве, дезификтори;