гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

 

инж. Пламен Велков 
началник служба

СЛУЖБА "МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА и СТАТИСТИКА"

Служба "Медицинска информатика и статистика" извършва събирането, обработката и съхраняването на информация за цялостната дейност на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД. Въз основа на данните за медицинската дейност и икономическите показатели в службата се изготвят отчети, анализи и прогнози за нуждите на болничния мениджмънт. Обработена информация се подава на Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Национален център по обществено здраве и анализи към МЗ. Отделът работи в тясна връзка с РЗИ и РЗОК - Плевен.

Другата основна дейност на служба "Медицинска информатика и статистика" е изграждане, поддръжка, внедряване и актуализиране на Интегрираната болнична информационна система.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 395 - началник служба
064/ 886 289 - статистици
064/ 886 316 - статистици и системен администратор
064/ 886 290 - системни администратори
064/ 886 299 - кодировчици
064/ 886 418 - кодировчици
email: cmibs@umbalpln.com

Диана Макавеева
началник служба

СЛУЖБА "ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ"

Координира дейността на болницата във връзка с изискванията на НЗОК.
Сключва договори с болници от региона и страната.
Контролира документацията по клинични пътеки в клиниките и отделенията в болницата.
Координира дейността си със служба "Медицинска информатика и статистика" към болницата.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 391;
064/ 886 314.

Ралица Таблова
главен счетоводител

"ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА" СЛУЖБА

Счетоводната политика на дружеството е насочена да отговаря на действащите пазарни принципи и функции, които законодателството е предвидило: Осигуряване на финансови средства за осъществяване на дейността Осъществяване на оперативна и контролна дейност по разходването на средствата по елементи и източници на финансиране, както и организирането на предварителен, текущ и последващ контрол. Аналитична отчетност в съответствие с повишените  изисквания  на законодателя за използваемост на финансовите ресурси по целесъобразност.

Основните задачи и функции на финансовата служба са формулирани в нормативната уредба в страната, касаеща тази дейност, а именно:
- Закона за счетоводството
- Закона за здравето
- Закона за здравните заведения
- Закона за здравното осигуряване

От 1 януари 2005 г. дейността на финансовата служба е синхронизирана в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети, приети от Европейския съюз.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 441;
064/886 124;
064/886 125;
064/886 363.

Христо Василев 
началник служба

СЛУЖБА "ОРГАНИЗАЦИЯ и ЕФЕКТИВНОСТ на ТРУДА"

Службата определя технологията за отчитане на труда и изплащането на трудовите възнаграждения на персонала в съответствие с действащите нормативни документи, съгласно утвърдената структура и действащото щатно разписание на болницата.
Обработва първичните изходящи документи, свързани с начисляване и изплащане на трудовите възнаграждения.
Организира и изпълнява дейностите по текущо месечно, тримесечно и годишно приключване, както и по изготвяне на разплащателни ведомости, справки, таблици и служебни бележки, свързани с изплащане на работните заплати, различни удръжки и вноски, необходими за осчетоводяване на разходите за издръжка на персонала.
Обезпечава правилното прилагане на нормативните документи по заплащане на труда и задължителното обществено осигуряване, както и спазване клаузите на приетия КТД на болницата.
Изготвя вътрешни административни документи и заповеди, свързани с организацията на труда и трудовите възнаграждения, работното време и условията на труд.
Участва в провеждане на политиката на болницата по организацията на труда и РЗ.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а,
тел.: 064/ 886 496;
064/ 886 340.

Весела Василева 
началник служба

СЛУЖБА "УПРАВЛЕНИЕ на ПЕРСОНАЛА"

Служба "Управление на персонала" е пряко подчинена на Финансовия директор на УМБАЛ "Д-р Г. Странски", но работи в пряка взаимовръзка с Изпълнителния директор, Зам. Изпълнителния директор по "ДЛД", началниците на клиники и отделения и началниците на административно-стопанските звена.

Специалистите от службата участват основно в разработване на щатното разписание на болницата за календарната година, в подбора на кадрите, приемане и оформяне на документите по назначаването, преназначаваната на кадрите, провеждане на конкурси за определените конкурсни длъжности, както и при прекратяване на трудовите им правоотношения, подготвят договорите за повишаване квалификацията и преквалификацията на кадрите, изготвят и представят справки и отчети за статистическите показатели пред ръководството на болницата и съответните институции, осъществяват координационни връзки с външни административни и контролни органи, участват в работата на комисията по определяне на местата за трудоустроени, ежедневно при поискване от страна на персонала изготвят документи, необходими им за представяне пред различни институции, правят справки и консултират по всички трудовоправни въпроси, касаещи персонала.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 310;
064/ 886 180.

Тодор Царски
главен юрисконсулт

СЛУЖБА "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ПРОЕКТИ и УПРАВЛЕНИЕ на СОБСТВЕНОСТТА"

Планира, организира и провежда процедурите по възлагане на обществени поръчки, и управление собствеността на УМБАЛ „Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен. Координира дейността си с финансовата служба и други структури на УМБАЛ Плевен за осъществяване на контрол при изпълнението на сключени договори за възлагане на обществени поръчки, наем на дълготрайни активи и др. Обезпечава правилното прилагане на нормативните разпоредби при провеждане на съответните тръжни и конкурсни процедури.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/886 279.