гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

БОЛНИЧНА АПТЕКА

маг. фарм. Ирена Кръстева

началник болнична аптека

Болничната аптека задоволява потребностите на клиничните и предклинични звена с лекарствени средства и консумативи и отпуска по безплатни рецепти скъпоструващи медикаменти, закупувани от Министерство на здравеопазването за пациенти, лекувани амбулаторно. Обособени са два самостоятелни сектора с приемни помещения за стационар и пациенти.

Изработват се екстемпорални форми:

  • разтвори
  • сиропи
  • прахове
  • унгвенти

Има обособен асептичен сектор, оборудван с необходимите апарати за изготвяне на стерилни разтвори. Отпускането на медикаментите и консумативите е индивидуално за всеки болен, в количества, съобразени с нуждите и продължителността на лечение.
Всички разходи за клиники и пациенти ежедневно се отчитат и обработват електронно.

В аптеката:
се доставят, съхраняват и разпределят по заявки от клиниките и отделенията готови лекарствени средства и консумативи.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 440; 886 432