гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ТРУДОВО-ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ (ТЕЛК)

ЕЛК се разкриват към държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и диспансери. ТЕЛК биват Общи и Специализирани. В състава на комисията участват най-малко трима лекари с призната клинична специалност, от които един председател.

ОСВИДЕТЕЛСТВАТ ЛИЦА С:

  • Временна неработоспособност
  • Трайно намалена и загубена работоспособност
  • Други поводи, предвидени в нормативните документи

 

ТЕЛК ИЗВЪРШВАТ:
Контролна методична помощ на съставите на лекарските консултативни комисии и поддържат ежедневна връзка с ТП на НОИ и Дирекция "Социално подпомагане".

СПЕЦИАЛИСТИ:

Първи състав:
Председател: Д-р Евгения Гайдарска
Членове: Д-р Георги Кънчев, Д-р Поля Цанова

Втори състав:
Председател: Д-р Агнешка Белчу
Членове: Д-р Иван Ватовски, Д-р Ненка Каменова

Трети състав:
Председател: Д-р Георги Кънчев
Членове: Д-р Николай Николаев

Очна ТЕЛК:
Председател: Д-р Тинка Върбанова
Членове: Д-р Красимира Линева

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 486; 886 489; 886 495; 886 493; 886 488