гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ТРУДОВО-ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ (ТЕЛК)

ТЕЛК се разкриват към държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и диспансери. ТЕЛК биват Общи и Специализирани. В състава на комисията участват най-малко трима лекари с призната клинична специалност, от които един председател.

ОСВИДЕТЕЛСТВАТ ЛИЦА С:

  • Временна неработоспособност
  • Трайно намалена и загубена работоспособност
  • Други поводи, предвидени в нормативните документи

ТЕЛК ИЗВЪРШВАТ:
Контролна методична помощ на съставите на лекарските консултативни комисии и поддържат ежедневна връзка с ТП на НОИ и Дирекция "Социално подпомагане".

СПЕЦИАЛИСТИ:

Първи състав:
Председател: Д-р Поля Цанова
Членове: Д-р Виктория Георгиева;
Д-р Евгения Гайдарска;
Д-р Тошко Русанов;
Д-р Румяна Петкова.

Втори състав:
Председател: Д-р Иван Ватовски
Членове: Доц. д-р Радка Гайдарова;
Д-р Агнешка Белчу;
Д-р Добромир Урушки.

Трети състав:
Председател: Д-р Георги Кънчев
Членове: Д-р Митко Георгиев;
Д-р Анна Ангелова;
Д-р Мария Миланова.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/886 486;
064/886 489;
064/886 495;
064/886 493;
064/886 488.