гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Д-р Петко Стефановски
началник отделение

Магистър по Медицина и Здравен мениджмънт, специалност „Спешна медицина” , множество курсове за следдипломна квалификация , участие в научни конференции и публикации.

Спешно отделение е създадено на 01 февруари 2007 година.Разположено е на първия етаж в основния корпус на болницата с непосредствен достъп за транспортни средства.

Отделението е с оценка „Отличен” при проведената акредитация за лечебна и учебна дейност и е с III-то ниво на компетентност според стандарт „Спешна медицина”.

ДЕЙНОСТ И СТРУКТУРА:

В “Спешно отделение” всеки спешен пациент, независимо дали е докаран с линейка, такси или достигнал сам до лечебното заведение се приема веднага в отделението. То разполага с шокова зала, интензивна зала, хирургическа манипулационна, в която се осъществяват малки по обем хирургически интервенции, промивна зала в които се оказва помощ на пациенти с остри екзогенни отравяния и зала за уточняване и престой на пациентите до 24 часа. В тези помещения се извършват всички медицински дейности, насочени към диагностициране и лечение на остро настъпили животозастрашаващи нарушения, поддържане виталните функции на организма и към предотвратяване на смърт и тежки или увреждания на жизнено значими органи и системи.

В отделението работят на основен трудов договор 12 лекари и 12 медицински сестри осигуряващи непрекъснатост в лечебния и диагностични процес.

Всички са със солиден клиничен опит. Повечето от лекарите са с по една или две клинични специалности, а 80% от медицинските сестри са бакалаври или магистри. Всеки специалист в спешно отделение посещава и курсове за лекарите и сестрите по въпросите на спешната медицина и новостите в специалността.

АПАРАТУРА:
Отговаряща на Медицински стандарт „Спешна медицина”- III ниво на компетентност, включващо набори за кардиопулмонална ресусцитация, набор за интубация, мануално обдишване, портативни и стационарни респиратори , дефибрилатори, монитори , перфузионни помпи и всичко необходимо за бързото и адекватно лечение на нуждаещите се.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/886 480;
064/886 311;
064/886 525;
064/886 465.