гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Консултативно-диагностичен блок

Консултативно-диагностичен блок

Получавате здравни услуги от високоспециализиран медицински персонал.

Повече
Клиника по образна диагностика

Тя е част от катедрата по Рентгенология и радиология при МУ-Плевен, създадена през 1976 г.

Повече
Клинична лаборатория

Разполага с модерна лабораторна апаратура.

Повече
Лаборатория по Микробиология и вирусология

Повече
Лаборатория по Имунология

Лабораторията е създадена през 1981 г. под ръководството на проф. д-р Е. Йорданова.

Повече
Лаборатория по Медицинска генетика

Високо специализирано диагностично-консултативно звено.

Повече
Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия

Повече
Отделение за гастроентерологична диагностика

Повече
Отделение за диспансерно наблюдение на болни с психични заболявания

Повече
Отделение за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания

Повече
Отделение за Диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания

Повече
Кабинети за неинвазивна диагностика по кардиология

Повече
Отделение по съдебна медицина и деонтология

Повече
Отделение по Обща и клинична патология

Повече