Обществената поръчка касае доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение и разтвори за хемодиализа по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.
Съгласно обявлението на Възложителя за откриване на процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, последното съдържа 3 (три) обособени позиции, както следва:
І. Лекарствени продукти за перитонеална диализа–съдържа 7 номенклатурни единици;
ІІ. Медицински изделия за перитонеална диализа-съдържа 8 номенклатурни единици;
ІІІ. Разтвори за хемодиализа – съдържа 3 номенклатурни единици.
Всяка обособена позиция съдържа в себе си по няколко номенклатурни единици, видни в приложение Б на обявлението за откриване на обществената поръчка, които следва да бъдат оферирани заедно т.е. не се допуска офериране само за отделни номенклатурни единици, включени в обособената позиция. При неоферирането на някоя номенклатурна единица, съдържаща се в обособената позиция, последното е основание за отстраняване на участника от последващо участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.
Цената на настоящата документация е 20.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 14.10.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 24.10.2013 г.
Отварянето на офертите е на 25.10.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация за участие 840 KB
xls Ценова/техническа оферта 64 KB