„Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен“

Уведомяваме Ви, че на 01.10.2013 г. от 09:00 часа в зала по Микробилогия на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен Комисия, назначена със Заповед № РД–16–280/24.09.2013 г. , ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура с предмет: „Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”, открита въз основа на Решение № РД – 16 – 245/27.08.2013 г.