Доставки на медикаменти (лекарствени продукти) по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие.
Обектът на обществената поръчка, включва общо 60 групи, обособени в 962 (деветстотин шестдесет и две) обособени позиции, посочени в Приложение Б на обявлението за откриване на обществената поръчка. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции.
Крайният срок за закупуване на документацията за участие е до 16:00 часа на 27.08.2013 г. .
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 09.09.2013 г. .
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А. При подаване на офертите участниците следва да предоставят адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, които да бъдат вписан във входящия регистър.
Отварянето на офертите е на 10.09.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.
Цената на настоящата документация е 60.00 лв. с ДДС.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация 534 KB
xls Ценова/техническа оферта. 307 KB