Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка и гаранционна поддръжка на хирургични инструменти, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен, подробно описани в образеца на техническа оферта – Приложение №1 към поканата за участие.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 12.02.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Покана 287 KB
doc Приложения 211 KB
xls Ценова оферта 23 KB