гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178–2017–0007 Открита процедура с предмет: „Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

00178–2017–0007 Открита процедура с предмет: „Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Виж повече

00178-2017- 0006 Открита процедура с предмет:

00178-2017- 0006 Открита процедура с предмет: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

00178-2017-0005 Открита обществена поръчка с предмет:

00178-2017-0005 Открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

ID 9064008 Обява за събиране на оферти по реда на гл.26 от ЗОП с предмет:

ID 9064008 Обява за събиране на оферти по реда на гл.26 от ЗОП с предмет: „Абонаментна техническа поддръжка на софтуерни продукти- Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР и закупуване на лицензи за срока на договора”

Виж повече

ID 9063107 Oбява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

ID 9063107 Oбява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и пълна гаранционна поддръжка на нова рентгенова тръба, съвместима с КТ GE BrightSpeed 4 select , за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”.

Виж повече

00178-2017-0004 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет:

00178-2017-0004 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на специализиран консуматив, необходим за работа с ендоскопска система „Da Vinci S, модел: SS2000, systems, IS 2000, G1.1” за роботизирана хирургия, за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен“.

Виж повече