гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Класирани кандидати 26.03.2020

Класирани кандидати от проведен конкурс за избор на
„Лекар, специализант по …………………….“ в
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен, въз основа на Протокол от 26.03.2020 година на Комисия назначена със Заповед № РД 16-69/20.03.2020 година, която изменя и допълва Заповед № РД 16-69/06.02.2020 година на Изпълнителен директор.

1. Д-р Айгуля Майрова Акишева – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по нефрология”;
2. Д-р Малвина Свиленова Тодорова – класиран кандидат за позиция за позиция“Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната“;
3. Д-р Виктория Цветанова Цветкова – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната“;
4. Д-р Иван Викторов Йорданов – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната“;
5. Д-р Памела Маринова Георгиева – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по кардиология”;
6. Д-р Наталия Георгиева Зорнишка – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по кардиология”;
7. Д-р Емил Константинов Попов – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по кардиология”;
8. Д-р Гена Стойкова Петкова – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по педиатрия”;
9. Д-р Сибел Ибрям Рамадан – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по медицинска онкология”;
10.Д-р Пламена Стефанова Пухтова – класиран кандидат за позиция „Лекар, специализант по акушерство и гинекология”;
11.Д-р Станислава Бойкова Василкова – – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение”;
12.Д-р Георги Венциславов Гергов – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по гръдна хирургия”;
13.Д-р Мирела Донкова Иванова – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по лъчелечение”;
14.Д-р Боряна Кирилова Атанасова – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по лъчелечение”;
15.Д-р Венелина Тодорова Тодорова – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по образна диагностика”;
16.Д-р Тихомир Добринов Рашковски – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по урология”;
17.Д-р Цветослав Анатолиев Аспарухов – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по урология”;
18.Д-р Малик Йълдъз – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по ушно-носно-гърлени болести”.

Виж повече

Във връзка със Заповед № РД 16-142/20.03.2020 година на Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен ще се проведе конкурс за избор на „Лекар, специализант по ………” в “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен на дата 26.03.2020 година /четвъртък/   от следните комисии;

Комисия I ще проведе проведе конкурс в Шеста зала на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен от 10.00 часа в следния състав :

 1. Проф. Д-р Васил Величков Тодоров, дмн – Началник на Клиника по нефрология и диализа към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;

2.Д-р Гинка Христова Раянова – Лекар, ендокринология и болести на обмяната, Асистент в Клиника по ендокринология и болести на обмяната към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;

 1. Проф. Д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дмн – Началник на Първа клиника по кардиология към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 2. Доц. Д-р Бойко Радев Шентов, дм – Лекар,детска пневмология и фтизиатрия, Доцент в Клиника по педиатрия към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 3. Д-р Деян Николов Давидов –Началник на отделение по медицинска онкология към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;

6.Анна Вихрова Ковачева – Юрисконсулт в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Комисия ІІ в състав ще проведе проведе конкурс в Учебна зала в „Клиника по образна диагностика” при „УМБАЛ-Д-р Георги Странски”ЕАД – град Плевен от 10.00 часа в следния състав :

 1. Доц. Д-р Йордан Димитров Попов, дм – Началник на Клиника по акушерство и гинекология към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 2. Д-р Георги Атанасов Доцински – Лекар,анестезиология и интензивно лечение в Клиника по анестезиология и интензивно лечение към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 3. Д-р Господин Русев Пейков – Началник на отделение по гръдна хирургия в Трета клиника по хирургия към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 4. Д-р Александър Георгиев Микински – Началник на отделение по лъчелечение към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 5. Д-р Любомир Илков Цанков – ВрИД Началник на Клиника по образна диагностикакъм „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 6. Доц. Д-р Николай Христов Колев, дм – Началник на Клиника по урология към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 7. Доц. Д-р Александър Вълков Вълков, дм – Началник на Клиника по ушно-носно-гърлени болести към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.
 8. Одет Ерол Зекири-Душкова – Юрисконсулт в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

 

 

 

 

Виж повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО .........” В “УМБАЛ-Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – ГРАД ПЛЕВЕН

Във връзка със Заповед № РД-16-69/06.02.2020 г. на Изпълнителен директор на “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен за обявяване на конкурс за длъжността „Лекар, специализант по ……. “, на основание чл. 91 – 94 от Кодекса на труда, чл. 22, ал. 4, т. 4 от Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен във връзка с  чл. 17, ал. 3 и чл.11, ал.1, т.1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда и Протокол от работата на комисията от 16.03.2020 г. по проверка на съответствието на подадените документи, “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен, обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва:

Специалност Имена
1 Акушерство и гинекология Д-р Пламена Стефанова Пухтова
2 Анестезиология и интензивно лечение Д-р Станислава Бойкова Василкова
3 Гръдна хирургия Д-р Георги Венциславов Гергов
4 Ендокринология и болести на обмяната Д-р Малвина Свиленова Тодорова
5 Ендокринология и болести на обмяната Д-р Виктория Цветанова Цветкова
6 Ендокринология и болести на обмяната Д-р Иван Викторов Йорданов
7 Кардиология Д-р Памела Маринова Георгиева
8 Кардиология Д-р Наталия Георгиева Зорнишка
9 Кардиология Д-р Емил Константинов Попов
10 Лъчелечение Д-р Мирела Донкова Иванова
11 Лъчелечение Д-р Боряна Кирилова Атанасова
12 Медицинска онкология Д-р Сибел Ибрям Рамадан
13 Нефрология Д-р Айгуля Майрова Акишева
14 Образна диагностика Д-р Венелина Тодорова Тодорова
15 Педиатрия Д-р Гена Стойкова Петкова
16 Урология Д-р Тихомир Добринов Рашковски
17 Урология Д-р Цветослав Анатолиев Аспарухов
18 УНГ Д-р Малик Йълдъз
Виж повече

Сметка за набиране на средства

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД откри сметка за набиране на средства, с цел подпомагане дейността на лечебното заведение в условията на извънредната ситуация, причинена от коронавирус COVID-19.

Сметка:
IBAN: BG42BUIN95611000654857
BIC: BUINBGSF
„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД

Виж повече

ID 9097306 Процедура за събиране на оферти чрез обява за избор на изпълнител по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

„Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на Отделение за диспансерно наблюдение на болни с психични заболявания при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

Стартира кампания за набиране на доброволци в борбата с коронавируса!

С призив за набиране на доброволци се обръща след днешното си заседание областния оперативен щаб, ръководен от областния управител Мирослав Петров. Тази сутрин в съкратен състав/ областен управител, УМБАЛ, РЗИ и МУ/, с оглед въведеното извънредно положение, наред с актуалната епидемиологична обстановка бе обсъден и старта на кампания за набиране на доброволци. Идеята е на  ръководствата на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ – Плевен и на Медицински университет Плевен. Целта е да бъде подпомогнат медицинския персонал в грижата му за болни от коронавирус инфекцията. Доброволците могат да бъдат студенти по медицина и здравни грижи, специализанти по медицина, лекари, специалисти по здравни грижи и други, които искат да участват в процесите на ограничаване на заразата от новия коронавирус и в грижите за пациентите.

Желаещите да се включат в кампанията могат да го направят на тел. 064/886 100 или на e-mail: volunteerspleven@abv.bg, посочвайки своите имена, възраст, телефон, електронна поща, a за студентите – и курса на обучение.

Нацията ни е изправена пред сериозно изпитание. За да се справим с него е нужно единение, защото то преодолява всяка една криза. Бъдете дисциплинирани и отговорни към най-ценното – здравето и живота на Вас, Вашите близки и хората около Вас!

 

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close