00178-2017-0008 Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 16.06.2017год.
511 KB
pdf Протокол №1 12.07.2017 год.
215 KB
pdf Протокол №2 12.07.2017 год.
273 KB
pdf Протокол №3 12.07.2017 год.
840 KB
pdf Протокол №4 12.07.2017 год.
401 KB
pdf Доклад 12.07.2017 год.
526 KB
pdf Решение класиране 12.07.2017 год.
130 KB
pdf Договор №1 28.07.2017 год.
1 MB
pdf Договор №2 28.07.2017 год.
851 KB
pdf Договор №3 28.07.2017 год.
931 KB
pdf Договор №4 28.07.2017 год.
1 MB
pdf Обявление за възложена обществена поръчка 28.07.2017 год.
341 KB