гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Председател на Съвета на директорите:

Доц. д-р Евгения Иванова Бързашка – Христова, дм
Родена в гр. Петрич. Завършва - Медицинска академия – София, специалност – медицина, а през 1984 г. придобива специалност по Детски болести и специалност по Клинична токсикология от 2000 г. Специализира Детска гастроентерология и Ултразвукова диагностика в МУ – София. През 2005 г. завършва - Университета по зависимости към Института по поведенчески стратегии – София. Има придобита специалност “Здравен мениджмънт”.
Работи като участъков педиатър, след което става асистент в Катедрата по Педиатрия на МУ – Плевен, последователно - старши, главен и главен административен асистент. Създател и ръководител на Общински превантивно – информационен център по зависимости – Плевендо 2011 г. Има множество научни съобщения на форуми у нас и в чужбина и публикации в списания на български и английски език.Придобива образователна и научна степен „ДОКТОР” по научна специалност „Токсикология” и е „ДОЦЕНТ” по „Токсикология” и Началник Клиника по Клинична Токсикология в УМБАЛ ”Д-р Г.Странски” ЕАД – Плевен.
Заместник председател на Съвета на директорите:

Д-р Димитър Лазаров

Членове

Доц. д-р Цветан Луканов, дм, изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен
Роден на 17.12.1968 г. в гр. Плевен. Висшето си образование завършва във ВМИ - Плевен през 1994 г., където започва работа година по-късно като ординатор в Централна Имунологична Лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г. защитава дисертация на тема: “Флоуцитометрично изследване на тромбоцити. Клинико-диагностично значение” и получава диплома за образователна и научна степен „Доктор” по „Имунология”. Придобива научно звание доцент по „Имунология” през 2010 г. и оттогава е ръководител на „МДЛ по Имунология” при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен.Със заповед на Министъра на здравеопазването от 15.12.2014 г. доц. Луканов е назначен за изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен и вписан в търговския регистър на 23.12.2014 г.