гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Доц. д-р Цветан Луканов, дм
Изпълнителен директор

Роден на 17.12.1968 г. в гр. Плевен. Висшето си образование завършва във ВМИ - Плевен през 1994 г., където започва работа година по-късно като ординатор в Централна Имунологична Лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г. защитава дисертация на тема: “Флоуцитометрично изследване на тромбоцити. Клинико-диагностично значение” и получава диплома за образователна и научна степен „Доктор” по „Имунология”. Придобива научно звание доцент по „Имунология” през 2010 г. и оттогава е ръководител на „МДЛ по Имунология” при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен.

Със заповед на Министъра на здравеопазването от 15.12.2014 г. доц. Луканов е назначен за изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен и вписан в търговския регистър на 23.12.2014 г.

Доц. д-р Александър Вълков, д.м.
Зам.Изп.директор по Диагностично-лечебната дейност

Специалист „УНГ болести”
Началник клиника „УНГ болести”, Декан на факултет "Здравни грижи" МУ-Плевен
Научни интереси: В областта на онкологията в оториноларингологията, HPV, ендоскопия на околоносни кухини хранопровод и бял дроб, фиброоптични методи за диагностика на УНГ заболяванията, безкръвни методи за лечение в УНГ практиката, Радиочестотна хирургия, отоневрологията аудиологията, управление на качеството, оценяване и поддържане качеството на обучение, организационни процедури.

Проведени курсове и специализации : в Русия, Израел, България, Италия, Австрия, Германия и др. за всички раздели от хирургията на глава и шия и диагностиката и лечението в оториноларингологията.

Секретар на Научния съвет по медико-хирургични специалности при МУ-Плевен.

Сертифициран от Висшата книжовна школа за светила в българската медицина и от Американския биографичен институт в Северна Каролина .

Дългогодишен консултант на РЗОК –Плевен.

Член на Националното Географско дружество

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

КОНТАКТИ:
тел. 064 884 263
e-mail: al.valkov@mail.bg

ТУНАЙ ПОТУРЛИЕВ
Финансов директор

Роден е на 02.04.1970г. в гр. Плевен. Завършил е Стопанска академия “Д.А.Ценов” гр.Свищов през 1996г. – специалност “Икономика и управление на индустрията”. От 1996г. до 2013г. работи в реалния сектор - участва и извършва консултантска дейност в търговски дружества, които извършват счетоводна отчетност, финансов анализ, внедряване и поддръжка на икономически бази данни и софтуер. От 05.12.2013г. е финансов директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД.

ИВАЙЛА ПЕТКОВА
Главна медицинска сестра

Родена на 17.02.1972 г. в Плевен. През 1991 г. завършва ПМИ-Плевен, след което работи като медицинска сестра в Клиниката по вътрешни болести, а след това - в Клиниката по професионални заболявания при МБАЛ-Плевен. От 1999 г. е старша сестра на Клиниката по професионални заболявания. От 2009 г. е старша медицинска сестра на Първа неврологична клиника при УМБАЛ - Плевен. През 2003 г. завършва факултет „Обществено здраве” към МУ-Плевен, специалност „Здравни грижи”. През 2009 г. завършва Медицински университет -Плевен, факултет „Обществено здраве”, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност Управление на здравните грижи. От 2010 г. е главна медицинска сестра на УМБАЛ -Плевен. Член е на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.