гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Лаборатория по клинична имунология

Доц. д-р Цветан Луканов, дм
началник лаборатория

Роден на 17.12.1968 г. в гр. Плевен. Висшето си образование завършва във ВМИ - Плевен през 1994 г., където започва работа година по-късно като ординатор в Централна Имунологична Лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г. защитава дисертация на тема: “Флоуцитометрично изследване на тромбоцити. Клинико-диагностично значение” иполучава диплома за образователна и научна степен „Доктор” по „Имунология”. Придобива научно звание доцент по „Имунология” през 2010 г. и оттогава е ръководител на „МДЛ по Имунология” при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен.

Лабораторията е създадена през 1981 г. под ръководството на проф. д-р Е. Йорданова, републикански консултант по хематология и проф. д-р Георги Костурков, републикански консултант по алергология. Под ръководството на доц. д-р Петрунка Петрова, дм през 1991 г. във Втора клинична база се обособява самостоятелен център по клинична имунология. Създадените от нея научни кадри, могат да прилагат достиженията на фундаменталната имунология в клиничната практика и на тази база да осъществяват добро качество на диагностика, терапия и преподаване в областта на клиничната имунология. През 2012 г. лабораторията по клинична имунология има получена „Отлична” акредитационна оценка за срок от пет години за медицинска дейност и обучение на студенти и специализанти. Лабораторията по клинична имунология се утвърди като едно от водещите имунологични звена в страната с приоритети - научна и клинична имунологична дейност, имунотерапия и репродуктивна имунология.

В ЛАБОРАТОРИЯТА СЕ ИЗВЪРШВАТ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЛЕДНИТЕ ИМУНОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Определяне на параметри на хуморалния и клетъчен имунитет;
  • Определяне на широк набор от серумни автоантитела, автореактивни клетъчни популации, както и антигени от системата HLA;
  • Флоуцитометрична имунофенотипизация на левкози и лимфоми;
  • Изследване на фагоцитоза и оксидативен взрив на неутрофили и моноцити;
  • Определяне на туморни маркери и ДНК - анализ на тумори;
  • Изследване на хормони;
  • Определяне на цитокини;
  • Флоуцитометричен анализ на тромбоцити.
  • Участие в Националната програма HIV/СПИН към МЗ.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Цветан Луканов, дм
Доц. д-р Петрунка Петрова, дм
Д-р Светла Блажева

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91,
тел.: 064/ 886 741;
064/ 886 778;
064/ 886 710.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close