гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение по съдебна медицина

Д-р Сергей Деянов Костадинов
началник отделение

 • GSM: 0878273019
 • e-mail: sergey61@abv.bg

Образование, квалификация, професионален опит:

 • Магистър по Медицина, ВМИ/МУ – Плевен, випуск 1982-1988 г.
 • Доктор по медицина (ДМ), научна специалност с код 03.01.59 „Съдебна медицина“, МУ – Варна, 14.09.2018 г.

Специалист по:

  • Съдебна медицина, 1997 г.;
  • Обща медицина, 2009 г.

Професионална квалификация:

 • Здравен мениджмънт, СА „Димитър А. Ценов” Свищов, 2007 г.
 • Следдипломни квалификационни курсове в Р. България (компютърни, езикови, за работа с бази данни, тематични професионално-медицински, педагогически и др.).
 • Езикова квалификация: английски и руски език, работно ниво.

Академични позиции (ВМИ/МУ – Плевен):

 • асистент (1993 г.);
 • ст. асистент (1997 г.);
 • гл. асистент (2001 г.);
 • асистент (2015 г.);
 • доцент (2021 г.).

Професионален път:

 • участъков лекар;
 • ординатор;
 • лекар-асистент по Съдебна медицина и деонтология;
 • вещо лице при ОС – Плевен;
 • началник на Отделение по съдебна медицина при „УМБАЛ Д-р Г. Странски“ ЕАД – Плевен (от 17.12.2018 г.).

Преподавателска дейност:

 • Практически занятия по Съдебна медицина и деонтология на студенти по специалност Медицина.

Научна дейност:

 • Публикации в български и чуждестранни списания по проблеми на съдебната медицина и общественото здраве.

Членство в научни организации:

 • Българско дружество по съдебна медицина;
 • Българска асоциация по обществено здраве (БАОЗ);
 • European Public Health Association (EUPHA).

Отделението е създадено към Окръжна болница – Плевен, пръв завеждащ е д-р Пенко Тотев. С откриване на ВМИ – Плевен, отделението влиза в структурата на Катедрата по съдебна медицина и деонтология. В хода на реформите в здравеопазването и отделянето на „УМБАЛ Д-р Г. Странски“ ЕАД – Плевен от МУ – Плевен, е обособено Отделение по съдебна медицина, като самостоятелна структура на болницата, чийто началник до 2019 г. е доц. д-р Петко Лисаев, дм.

Дейността на отделението включва следните основни направления:

 • Съдебна патология – съдебномедицинска аутопсия, инструментални и лабораторни изследвания на човешки трупове, трупни части и останки.
 • Клинична съдебна медицина – прегледи за консултация и освидетелстване на живи лица.
 • Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска консултация по писмени данни.

Отделението обслужва:

 • потребностите на оправомощени разследващи органи (МВР, прокуратура, съд) – изготвяне на съдебномедицински и комплексни експертизи, консултации при следствени действия (оглед живи лица, трупове и др.);
 • частни искания на физически и юридически лица – издаване на съдебномедицински удостоверения и писмени съдебномедицински консултации;
 • изпълнение на нормативни функции – задължителни съдебномедицински аутопсии.

Обичайни поводи за съдебномедицинско/а освидетелстване, консултация и експертиза са:

 • установяване на получените при различни обстоятелства травматични увреждания (физическо насилие с посегателство върху живота, здравето, телесната и половата неприкосновеност; самоувреждане; злополуки и др.);
 • установяване на полови проявления (посегателство върху половата неприкосновеност; половата определеност; детеродна способност и др.);
 • установяване на физическата годност (престорени болести; за участие в следствени и съдебни процедури; поемане на задължения и изтърпяване на наказания; ползване на социални придобивки и т.н.);
 • установяване на причината, генезата и давността на смъртта;
 • идентификация на личността;
 • изследване на неблагоприятно протекли случаи в медицинската практика – за оценяване на качеството на медицинската дейност при съмнения за допуснати пропуски и грешки;
 • консултации за застрахователни и осигурителни институции/дружества и т.н..

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Сергей Деянов Костадинов, дм, началник на отделение;
Доц. д-р Данчо Петров Деков, дм.;
Д-р Николай Милков Мирочник, специалист по съдебна медицина;
Д-р Николай Илиянов Симеонов, лекар-специализант по съдебна медицина.

КОНТАКТИ
5800 Плевен, ул. „Св. Климент Охридски“ 1
Служебни телефони:

 • началник на отделение: 064/884 188;
 • технически сътрудник: 064/884 249.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close