гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Клиника по образна диагностика

гл. ас. д-р Любомир Илков Цанков, д.м.
Началник клиника

Д-р Любомир Цанков е роден на 26.07.1976 год. в гр. Варна. Средното си образование завършва през 1994г. През 2000 г. завършва редовно висше образование - магистър по икономика със специалност „Стопански и финансов контрол”. Придобива професионална квалификация икономист-бизнес-анализ от 09.05.2000 г. в СА „Д.А.Ценов” - гр. Свищов. От 21.07.2006 г. е мениджър със специалност „Здравен мениджмънт”, придобита в СА „Д.А.Ценов” - гр. Свищов. Висше медицинско образование завършва през 2006 год. в МУ - Плевен. През м.февруари 2007 г.започва работа в Клиника по образна диагностика към УМБАЛ-Плевен, а от 14.09.2009 г. е асистент в Клиника по образна диагностика. Придобива специалност „Образна диагностика” през 2013 г. Научна степен „Доктор по медицина” придобива през 2017 г. Главен асистент в Катедра „Образна диагностика и лъчелечение” - МУ - Плевен от 2018 г.
Началник Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД -Плевен от м.ноември 2019 г.
Има над 50 публикации в български и международни списания.

Членство:

 • Български лекарски съюз (БЛС);
 • Българска асоциация по радиология (БАР);
 • Европейска асоциация по радиология (ЕАР).

Email: lyubomirtsankov@yahoo.com

Клиниката по образна диагностика е самостоятелна функционално обособена, административна и териториална структура на „УМБАЛ - Д-р Г. Странски”ЕАД - Плевен. Утвърден мощен диагностичен център, с ІІІ-то ниво на компетентност. Извършват се високотехнологични, диагностични, инвазивни и интервенционални процедури от квалифициран медицински персонал. Освен пациентите, хоспитализирани в лечебното заведение, Клиниката по образна диагностика обслужва и пациенти по договор с НЗОК и амбулаторни пациенти срещу заплащане по ценоразпис на болницата.
Щатът на клиниката включва общо 43 служителя, от които 1 главен асистент, 10 лекари, 20 рентгенови лаборанти, 1 старши рентгенов лаборант, 7 медицински сестри, 5 санитари.
Клиниката по образна диагностика осигурява 24-часово дежурство на екип за обслужване на пациенти по спешност, неотложен прием за извършване на конвенционални рентгенови изследвания и високоспециализирана диагностика.

Основните раздели на образната диагностика, застъпени в дейността на Клиниката по образна диагностика включват:

 • Урогенитална образна диагностика;
 • Образна диагностика на храносмилателната система;
 • Мускуло-скелетна образна диагностика;
 • Торакална образна диагностика;
 • Сърдечно-съдова образна диагностика;
 • Педиатрична образна диагностика;
 • Неврорентгенология;
 • Лицево-челюстна образна диагностика;
 • Образна диагностика на млечната жлеза;
 • Спешна образна диагностика.

Oсновните диагностични методи, прилагани в структурата включват:

 • Конвенционална рентгенова диагностика - всички видове рентгенологични изследвания (графии и скопии);
 • Мамографии;
 • Ултразвукова диагностика (ехография);
 • Компютърна томография - изследване на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, опорно-двигателен апарат;
 • Магнитно-резонансна диагностика - изследване на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, опорно-двигателен апарат;
 • Васкуларни интервенционални процедури - васкуларни интервенции (локална интраартериална фибринолиза, перкутанна транслуминална ангиопластика и стентиране, интраартериална емболизация. Перкутанно контрастно изследване на различни съдови системи, вкл. ангиография;
 • Неваскуларна интервенционална образна диагностика - прилагат се някои високоспециализирани минимално инвазивни методи за диагностика или лечение под контрол на образен метод - рентген, КТ, ултразвук, мамограф. Биопсия на различни органи, перкутанна и интраоперативна термоаблация на лезии с различна локализация, траен плеврален дренаж, перкутанен дренаж на абсцеси, билиарен дренаж, поставяне на перкутанна нефростома и др.

Клиниката по образна диагностика към „УМБАЛ - Д-р Г. Странски” ЕАД - Плевен е основна база за обучение студенти от Катедрата „Образна диагностика и лъчелечение” към МУ-Плевен. Тук се обучават:

 • Лекари-специализанти по образна диагностика;
 • Лекари-специалисти по образна диагностика за повишаване на квалификацията им;
 • Студенти по медицина, ерготерапия, медицински сестри, акушерки, рентгенови лаборанти, и др.

Специалисти:
Д-р Любомир Цанков, д.м. - главен асистент
Д-р Поля Кръстева - асистент
Д-р Драгой Цолов - асистент
Д-р Васил Панчев - лекар ,образна диагностика
Д-р Дилян Староселски - лекар, образна диагностика
Д-р Лиана Тонева - лекар, образна диагностика
Д-р Лидия Калканджиева - лекар, образна диагностика

Лекари - специализанти:
Д-р Цоньо Цонев - асистент
Д-р Нела Цецова - асистент
Д-р Данаил Стоилчев - хонорован асистент
Д-р Венелина Тодорова - лекар, образна диагностика

Старши рентгенов лаборант - Теменужка Ятанска

Контакти:
Клиника по образна диагностика
„УМБАЛ - Д-р Г. Странски” ЕАД - Плевен
ул. „Г. Кочев” № 8А
Плевен 5800
email: dpipleven@gmail.com

Началник клиника:
Тел: 064/886 107;
064/886 380.

Старши рентгенов лаборант:
Тел: 064/886 337

За информация и плануване на пациенти за компютърна томография (скенер):
Тел. 064/886 270

За информация и плануване на пациенти за ядрено-магнитен резонанс:
Тел. 064/886 218;
064/886 213.

За информация и плануване на рентгенографско или рентгенконтрастно изследване:
Тел: 064/886 161

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close