Класирани кандидати за длъжност „Лекар, медицинска сестра/акушерка специализант по …….“ след проведен конкурс на 01.04.2021 г., съгласно протокол на комисия, назначена със Заповед № РД 16-112/29.03.2021 година, която изменя и допълва Заповед № РД 16-64/17.02.2021 година по клинични специалности:

Клинична специалност Имена
Кардиология Д-р Василен Николаев Гицов
Кардиология Д-р Живко Димитров Йовчев
Кардиология Д-р Алена Боянова Дaнова
Кардиология Д-р Калоян Костадинов Шахов
Медицинска генетика Д-р Магдалена Христова Иванова
Ендокринология и болести на обмяната Д-р Ивелина Николаева Иванова
Ендокринология и болести на обмяната Д-р Александра Димитрова Джепкова
Пневмология и фтизиатрия Д-р Гергана Вергилова Стефанова
Педиатрия Д-р Кристина Йоткова Йотова
Неонатология Д-р Катя Радославова Делчева
Клинична микробиология Д-р Надежда Иринова Йорданова
Нервни болести Д-р Йоанна Велиславова Тодорова
Нервни болести Д-р Вероника Анатолиева Василева
Нервни болести Д-р Магдалина Николаева Янакиева
Акушерство и гинекология Д-р Йоана Димитрова Костадинова
Ушно-носно-гърлени болести Д-р Ниляй Ертрулова Метинова
Съдова хирургия Д-р Ивайло Пламенов Ненов
Анестезиология и интензивно лечение Д-р Йоанна Бориславова Атанасова
Анестезиология и интензивно лечение Д-р Полина Александрова Дочева
Операционна и превързочна техника Мед. сестра Светлана Радославова Георгиева
Образна диагностика Д-р Николай Мирославов Николов
Спешна медицина Д-р Биляна Митевска