Във връзка със Заповед № РД-16-64/17.02.2021 г.на Изпълнителен директор на “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен за обявяване на конкурс за длъжността „Лекар, мед. сестра/акушерка специализант по ……. “, на основание чл. 91 – 94 от Кодекса на труда, чл. 22, ал. 4, т. 4 от Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен във връзка с  чл. 17, ал. 3 и чл.11, ал.1, т.1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на трудаи Протокол от работата на комисията от 26.03.2021 г. по проверка на съответствието на подадените документи, “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен, обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва:

Специалност Имена
1 Кардиология Д-р Василен Николаев Гицов
2 Кардиология Д-р Живко Димитров Йовчев
3 Кардиология Д-р Алена Боянова Дaнова
4 Кардиология Д-р Калоян Костадинов Шахов
5 Медицинска генетика Д-р Магдалена Христова Иванова
6 Ендокринология и болести на обмяната Д-р Ивелина Николаева Иванова
7 Ендокринология и болести на обмяната Д-р Александра Димитрова Джепкова
8 Ендокринология и болести на обмяната Д-р Ралица Руменова Николова
9 Пневмология и фтизиатрия Д-р Гергана Вергилова Стефанова
10 Педиатрия Д-р Кристина Йоткова Йотова
11 Неонатология Д-р Катя Радославова Делчева
12 Клинична микробиология Д-р Надежда Иринова Йорданова
13 Нервни болести Д-р Йоанна Велиславова Тодорова
14 Нервни болести Д-р Вероника Анатолиева Василева
15 Нервни болести Д-р Магдалина Николаева Янакиева
16 Акушерство и гинекология Д-р Йоана Димитрова Костадинова
17 Ушно-носно-гърлени болести Д-р Ниляй Ертрулова Метинова
18 Съдова хирургия Д-р Ивайло Пламенов Ненов
19 Анестезиология и интензивно лечение Д-р Йоанна Бориславова Атанасова
20 Анестезиология и интензивно лечение Д-р Полина Александрова Дочева
21 Операционна и превързочна техника Мед. сестра Светлана Радославова Георгиева
22 Клинична имунология Д-р Ива Танева Иванова
23 Образна диагностика Д-р Николай Мирославов Николов
24 Спешна медицина Д-р Биляна Митевска

Конкурсът ще се проведе на дата 01.04.2021 година /четвъртък/ в Шеста зала на Лечебното заведение и в Учебна зала в Клиника по образна диагностика на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен от 10.00 часа.