гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат, тип С-рамо, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат, тип С-рамо, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен, подробно описан в образеца на техническа оферта (Приложение 1) приложен към поканата за участие. Възложителят допуска доставеният апарат да е втора употреба, произведен след 2000 година.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 24.01.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и консумативи за компютърен томограф за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 14.01.2013 г от 11:00 часа в зала № 6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен Комисия, назначена със Заповед № РД–16–399/19.12.2012 г. ще проведе открито заседание по отваряне на ценови оферти на участниците,допуснати до този етап в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и консумативи за компютърен томограф за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-360/23.11.2012 г.

Виж повече

„Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки за извършване на услуга: изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен. Чистото бельо, облекло и одеяла следва да се опаковат в пликове (торби) по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане.
Изпълнителят извършва услугата съгласно приложения в настоящата документация График (Приложение 10), със собствени материали и средства. Графикът е неразделан част от договора за обществена поръчка.
Място за изпълнение на поръчката: Място на изпълнение на услугата е пералня, собственост на Изпълнителя на обществената поръчка.Изпълнителят извършва транспортиране на облеклото, бельото и одеялата – обект на обществената поръчка, от всяко отделение на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен до своята пералня и обратно, със собствен транспорт и за своя сметка.Количество – количеството сухо пране е около 16 000 кг. месечно.Това количество е прогнозно и е в зависимост от потребностите на Възложителя.
Цената на настоящата документация e 50.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, в АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, клон Плевен, адрес на банката гр. Плевен 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, SWIFT код BUIN BGSF, IBAN сметка в лева BG 15 BUIN 7015 1035 2501 14, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документация е до 16:00 часа на 25.01.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 04.02.2013 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 05.02.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close