гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Информация за пациента

Длъжностно лице по защита на данни:

Виктория Карагуйска
Тел.: 064/886329
email: dpo@umbalpln.com