Предметът на обществената поръчка е приготвяне на храна съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и и лечебно профилактичните заведения” – изд. 1984 – д-р Хелза Боева, д-р Домна Хубанова, д-р Любомир Петров и Ярмила Джамбазова и доставка на тонизиращи напитки франко хранителното звено на Възложителя.
Качеството на храната да отговаря на действащите в страната БДС или еквивалентно и на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения“ от 1984 г. на МНЗ. Количеството, качеството и калорийността на ястията следва да са съобразени с изискванията за рационално и диетично хранене, съгласно номеричната система на съответната диета.
Цената на настоящата документация е 20.00 (двадесет) лв. с ДДС.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 25.07.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 05.08.2013 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 06.08.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Оценяването и класирането на офертите се извършва въз основа на критерий:„най-ниска предложена цена”.