Поръчката касае осъществяване на охрана – физическа и със СОТ на структурните звена на болницата, разположени на територията на град Плевен и посочени в техническата спецификация, съгласно изискванията и условията в документацията на Възложителя.
Участниците трябва да притежават и представят в офертата си валиден лиценз за извършване на охранителна дейност; валидни документи, удостоверяващи възможността им да извършват охранителна дейност чрез технически системи за сигурност и помощни средства /със СОТ/ и План за охрана на обектите, съгласно Закона за частната охранителна дейност и изискванията на Възложителя.
Цената на документацията за участие е 30.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 04.10.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 14.10.2013 г.
Отварянето на офертите е на 15.10.2013 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация и приложения 583 KB