Изпълнението на поръчката включва реконструкция и пристройка към сграда №31 в поземлен имот 56722.652.635 гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а, които следва да се извършат при възлагане от страна на Възложителя. Всеки конкретен вид на отделните СMР, включени в него, са определени от Възложителя съгласно изготвени КС (количествени сметки), съдържащи се в настоящата документация. Срокът на тяхното изпълнение е съгласно офертата на участника.
Прогнозна стойност на обществената поръчка – до 355 000 лв. (триста петдесет и пет хиляди лева) без ДДС.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „Икономически най-изгодна оферта”, с оглед на следните показатели:
1.Предлагана цена –с относителна тежест в комплексната оценка -70 %;
2.Срок за изпълнение на СМР с относителна тежест в комплексната оценка – 20 %;
2.Гаранционен срок за изпълнения обект – с относителна тежест в комплексната оценка – 10 %.
Цената на настоящата документация е 100.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
В случай, че документацията се заявява чрез куриер, необходимо е да се изпрати заявление писмено или по факс: 064/804 212, в което да се посочат данни за фактура, копие от платежно нареждане, адрес, на който да се изпрати документацията, телефон за контакти, както и услугите на коя куриерска фирма да се използват.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 22.03.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 01.04.2013 г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 02.04.2013 г. от 11:00 часа, в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация 612 KB
xls Количествена сметка 123 KB