Открита процедура по Закона за обществените поръчки за извършване на услуга: изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен. Чистото бельо, облекло и одеяла следва да се опаковат в пликове (торби) по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане.
Изпълнителят извършва услугата съгласно приложения в настоящата документация График (Приложение 10), със собствени материали и средства. Графикът е неразделан част от договора за обществена поръчка.
Място за изпълнение на поръчката: Място на изпълнение на услугата е пералня, собственост на Изпълнителя на обществената поръчка.Изпълнителят извършва транспортиране на облеклото, бельото и одеялата – обект на обществената поръчка, от всяко отделение на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен до своята пералня и обратно, със собствен транспорт и за своя сметка.Количество – количеството сухо пране е около 16 000 кг. месечно.Това количество е прогнозно и е в зависимост от потребностите на Възложителя.
Цената на настоящата документация e 50.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, в АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, клон Плевен, адрес на банката гр. Плевен 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, SWIFT код BUIN BGSF, IBAN сметка в лева BG 15 BUIN 7015 1035 2501 14, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документация е до 16:00 часа на 25.01.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 04.02.2013 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 05.02.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация и приложения 497 KB
xls График 37 KB