Oписание на предмета на обществената поръчка:
1. Обем на извършваната доставка – предоставяне на ваучери за храна за около 1 500 бр. работници и служители, работещи в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен при условия на Наредба № 11/21.12.2005 г. , по 2 лв. за всеки отработен ден, с обща номинална стойност около 32 000 лв. месечно.
2.Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий- „Икономически най-изгодна оферта”.
Цената на настоящата документация е 30.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД- Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД Плевен в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14, след което документацията се получава от деловодството на лечебното заведение.
Крайният срок за закупуване на документацията за участие е до 16:00 часа на 03.10.2013 г. .
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 14.10.2013 г. .
Отварянето на офертите е на 15.10.2013 г. от 12:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация за участие 549 KB