1.Предмет: Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на рентгенови консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, съгласно приложената техническа оферта, с цел избор на изпълнител и сключване на договор/и за доставка при условията и по реда на ЗОП и съгласно условията на документацията за участие.
Обществената поръчка включва 6 (шест) обособени позиции, видни в приложение Б на обявлението за откриване на обществената поръчка, всяка от които съдържа номенклатурни единици, както следва:
Обособена позиция № І – 10 номенклатурни единици;
Обособена позиция № ІІ – 3 номенклатурни единици;
Обособена позиция № ІІІ – 3 номенклатурни единици;
Обособена позиция № ІV – 3 номенклатурни единици;
Обособена позиция № V – 3 номенклатурни единици;
Обособена позиция № VІ – 2 номенклатурни единици;
Участниците могат да оферират една, повече или всички обособени позиции, но не могат да оферират отделни номенклатурни единици, включени в обособената позиция. Те следва да подадат оферта за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция, в противен случай неоферирането на някоя от номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване от последващо участие.
2.Критерий за оценка на офертите: оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ – НИСКА ЦЕНА”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация за участие 835 KB
xls Ценова/техническа оферта 70 KB