Откритата процедура е за периодични доставки, по предварителни писмени заявки на Възложителя, на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен. Обектът на обществената поръчка включва общо 79 (седемдесет и девет) обособени позиции, подробно описани по групи в образеца на техническата оферта. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Ако обособена позиция съдържа подпизиции, участниците трябва да оферират за всички номенклатурни единици, включващи се в обособената позиция.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 20.09.2013г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 27.09.2013г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 30.09.2013г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация и приложения 551 KB
xls Ценова/техническа оферта 126 KB
xls Изискуеми мостри 50 KB