Поръчката касае периодични доставки, по предварителни писмени заявки на Възложителя, на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен. Обектът на обществената поръчка включва общо 573 (петстотин седемдесет и три) обособени позиции, които съдържат в себе различен брой номенклатурни единици.Обособените позиции са подробно описани по групи в образците на техническа и ценова оферта. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Ако обособена позиция съдържа подпизиции, участниците трябва да оферират по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 14.04.2014г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 24.04.2014г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 25.04.2014 г., от 10:00 часа, в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.