Поръчката касае доставка на медицински консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен.
Медицинските консумативи обект на обществената поръчка, по отделни номенклатурни единици, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на техническа оферта. Обектът на обществената поръчка включва 85 номенклатурни единици. Някои от номенклатурните единици съдържат отделни размери на изделията.
Всеки участник може да участва за една, няколко или всички номенклатурни единици. Ако номенклатурна единица съдържа отделни размери на изделията, участникът трябва да представи оферта за всички размери.

Крайният срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи е до 12:00 часа на 19.09.2014 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 29.09.2014 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 30.09.2014 г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация и приложения 519 KB
xls Техническа / ценова оферта 162 KB
xls Списък с необходимите мостри 64 KB
doc Разяснение 265 KB
pdf Протокол № 1. 841 KB
zip Протоколи № 2, 3, 4 и Решение Класиране. 3 MB
pdf Жребий за позиция № 36. 359 KB
zip Протокол №5 и Решение Класиране. 170 KB
zip Договори 1 05.02.2015 год.
7 MB
pdf Договор №2 18.02.2015 год.
691 KB
pdf Освободени гаранции за участие. 543 KB
pdf Изплатени суми по договори 12.05.2015 год.
385 KB
pdf Изплатени суми по договори 10.06.2015 год.
661 KB
pdf Изплатени суми по договори 15.07.2015 год.
469 KB
pdf Изплатени суми по договори 11.08.2015 год.
563 KB
pdf Изплатени суми по договори 10.09.2015 год.
917 KB
pdf Изплатени суми по договори 02.10.2015 год.
435 KB
pdf Изплатени суми по договори 10.11,2015 год.
621 KB
pdf Изплатени суми по договори 07.12.2015 год.
21 KB
pdf Изплатени суми по договори 19.01.2016 год.
885 KB
pdf Изплатени суми по договори 10.02.2016 год.
382 KB
pdf Освободени гаранции за изпълнение Освободени гаранции за изпълнение 18.02.2016 год.
494 KB
pdf Освободени гаранции за изпълнение 19.02.2016 год.
337 KB
pdf Изплатени суми по договори 10.03.2016 год.
55 KB
pdf Изплатени суми по договори 05.04.2016 год.
57 KB
pdf Освободени гаранции за изпълнение 12.04.2016 год.
55 KB