„Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Доставки на медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания, медицински изделия и медикаменти за диализно лечение и фактори за кръвосъсирване по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за медицинските изделия и съгласно условията на документацията за участие.
Пълно описание на предмета на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/ и медицинските изделия, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, е подробно дадено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка, вид медицинско изделие и количество в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.
Обекта на обществената поръчка, включва 4 (четири) групи, обособени в общо 139 (сто тридесет и девет) позиции, посочени в Приложение Б на обявлението, както и в образците на техническата и ценова оферта.
Групите са както следва:
Първа група – медицински изделия за хемодиализа – включва общо 17 (седемнадесет) обособени позиции от № 1 до № 17, които включват в себе си по няколко номенклатурни единици,
Втора група – медикаменти за хемодиализа – включва общо 18 (осемнадесет) обособени позиции от № 18 до № 35.
Трета група – медикаменти за онкологични заболявания – включва общо 98 (деветдесет и осем) обособени позиции от № 36 до № 133.
Четвърта група – фактори за кръвосъсирване – включва общо 6 (шест) обособени позиции от № 134 до № 139.
Критерий за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.
Прогнозната стойност обществената поръчка – 13 571 648 лв. (тринадесет милиона петстотин седемдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем лева) без ДДС.