Доставки на медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания по предварителни писмени заявки, за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие.
Обществената поръчка включва една позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка, както и в образците на техническата и ценова оферта.
Оферираният лекарствен продукт трябва да отговаря на данните от образеца на техническата и ценовата оферта от документацията за участие.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 20.09.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 30.09.2013 г. . Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 01.10.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация и приложения 547 KB
xls Ценова оферта 23 KB
xls Техническа оферта 22 KB