Доставки на медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие.
Пълно описание на предмета на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, е подробно дадено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и количество в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.
Обществената поръчка включва общо 20 (двадесет) обособени позиции, посочени в Приложение Б на обявлението за откриване на последната, както и в образците на техническата и ценова оферта.
Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Неоферирането на някоя от обособените позиции не е основание за отстраняването от участие в процедурата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 19.08.2013 г. .
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 29.08.2013 г. . Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 30.08.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация 808 KB
xls Ценова/техническа оферта 69 KB