Обществената поръчка включва общо 61 групи, обособени в една позиция – ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, съдържаща 972 (деветстотин седемдесет и две) номенклатурни единици, видни в Ценовата оферта, неразделна част от настоящата документация за участие. На основание чл. 25, ал. 3, т. 3 от ЗОП всеки участник може да участва за една или повече номенклатурни единици в обособената позиция.
Пълно описание на обекта на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/, включени в обособената позиция, е подробно представено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо количество в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация за участие 532 KB
xls Ценова/техническа оферта. 329 KB
pdf Протокол №1 2 MB
pdf Отваряне на цени 48 KB
rar Протоколи № 2, № 3, № 4 и № 5 26.02.2015 год.
5 MB
pdf Решение класиране 26.02.2015 год.
2 MB
rar Решения прекратяване по отделни обособени позиции 26.02.2015 год.
310 KB
pdf Решение класиране 2 20.03.2015 год.
82 KB
pdf Решение за прекратяване на отделни обособени позиции - 2 13.03.2015 год.
299 KB
pdf Решение класиране 3 13.03.2015 год.
121 KB
pdf Освободени гаранции за участие 26.03.2015 год.
81 KB
rar Договори - 1 09.04.2015 год.
4 MB
rar Договори - 2 09.04.2015 год.
5 MB
rar Договори - 3 09.04.2015 год.
5 MB
pdf Освободени гаранции за участие 17.04.2015 год.
602 KB
pdf Допълнително споразумение към Договор № 45 24.04.2015 год.
1 MB
pdf Решение за прекратяване на отделни обособени позиции - 3 27.04.2015 год.
70 KB
pdf Допълнително споразумение към Договор № 48 29.04.2015 год.
638 KB
pdf Усвоени гаранции за участие 20.05.2015 год.
373 KB
pdf Изплатени суми по договори 15.07.2015 год.
5 MB
pdf Изплатени суми по договори 11.08.2015 год.
5 MB
pdf Изплатени суми по договори 10.09.2015 год.
6 MB
pdf Изплатени суми по договори 02.10.2015 год.
4 MB
pdf Изплатени суми по договори 10.11.2015 год.
3 MB
pdf Изплатени суми по договори 07.12.2015 год.
204 KB
pdf Изплатени суми по договори 19.01.2016 год.
5 MB
pdf Изплатени суми по договори 12.02.2016 год.
4 MB
pdf Изплатени суми по договори 10.03.2016 год.
81 KB
pdf Изплатени суми по договори 05.04.2016 год.
87 KB
pdf Изплатени суми по договори 12.05.2016 год.
87 KB
pdf Изплатени суми по договори 07.06.2016 год.
86 KB
pdf Освободени гаранции за изпълнение 05.07.2016
51 KB
pdf Изплатени суми по договори 11.07.2016 год.
84 KB
pdf Изплатени суми по договори 11.08.2016 год.
78 KB
pdf Освободени гаранции за изпълнение 11.08.20106 год.
57 KB
pdf Изплатени суми по договори 09.09.2016 год.
60 KB
pdf Освободени гаранции за изпълнение 19.09.2016 год.
49 KB
pdf Изплатени суми по договори 11.10.2016 год.
58 KB
pdf Освободени гаранции за изпълнение 25.10.2016 год.
49 KB
pdf Изплатени суми по договори 11.11.2016 год.
57 KB
pdf Изплатени суми по договори 08.12.2016 год.
56 KB
pdf Освободени гаранции за изпълнение 18.12.2016 год.
50 KB