І. Описание на предмета на обществената поръчка:Пълно описание на обекта на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, е подробно представено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо количество в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.
Обектът на обществената поръчка, включва общо 24 (двадесет и четири) обособени позиции, посочени в Приложение Б на обявлението за откриване на обществената поръчка. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции.
Техническата спецификация е съставена от лекарствени продукти, необходими за лечебния процес в лечебното заведение за период от 8 (осем) месеца. ІІ. Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация 528 KB
xls Ценова/техническа оферта 67 KB