Поръчката касае доставка на необходимите за осъществяване на оперативни интервенции специфични инструменти и окомплектовка, по изрични заявки на Възложителя. Предлаганите консумативи трябва да са нови, неупотребявани, с гарантиран произход, доказан със съответния сертификат и/или декларация.
Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата. Участникът трябва да подаде оферта за всички подпозиции, при пълно техническо съответствие на оферираните инструменти и окомплектовка с техническото задание.
Количествата са посочени в техническата спецификация съдържаща се в документацията за участие и са предвидени да покрият нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен за срок до 31.12.2013 г.
Цената на документацията за участие e 50.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, в АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, клон Плевен, адрес на банката гр. Плевен 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, SWIFT код BUIN BGSF, IBAN сметка в лева BG 15 BUIN 7015 1035 2501 14, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документация е до 14:00 часа на 26.04.2013г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 07.05.2013г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 08.05.2013г. от 11:00 часа, в зала №6 на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация и приложения 493 KB
doc Техническа/ ценова оферта 86 KB