Уведомяваме Ви, че на 17.07.2013 г., от 09:00 ч.,в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-204/16.07.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на горива за автомобили, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение №РД-16-171/18.06.2013 г.