Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат, тип С-рамо, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен, подробно описан в образеца на техническа оферта (Приложение 1) приложен към поканата за участие. Възложителят допуска доставеният апарат да е втора употреба, произведен след 2000 година.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 24.01.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Покана 286 KB
doc Приложения 208 KB