Процедура по Закона за обществените поръчки за „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва единадесет обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация, съдържаща се в настоящата документация.
1. Апарат рентгенов мобилен – 1 бр.
2.Респиратор детски – 1 бр.
3.Операционна маса за C – рамо – 1 бр.
4.Електронож за лапароскопски гинекологични операции –1 бр.
5.Неонатален респиратор с възможност за високочестотен осцилаторен режим на вентилация – 1 бр.
6.Инкубатор за интензивни грижи – 1 бр.
7.Ехограф за изследване на плевралното пространство и стенодопирни процеси в белия дроб – 1 бр.
8.Пациентски монитор – 10 бр.
9.Перфузори – 10 бр.
10.Електрокардиограф – 1 бр.
11.Дерматоскоп – 1 бр.

Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 12.07.2013г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 23.07.2013 г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 24.07.2013г., от 11:00 часа, в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Критерий за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва по обособени позиции, въз основа на критерий „Икономически най-изгодна оферта”, с оглед на следните показатели:
1. „Предложена цена” – 60 т.;
2. „Качество” – 40 т.;

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация 488 KB
doc Проект на договор 119 KB
doc Ценова Оферта 36 KB
xls Техническа оферта 71 KB