Процедура по Закона за обществените поръчки за „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва тринадесет обособени позиции, подробно описани в образеца на техническа оферта, неразделна част от документацията. Апаратурата трябва да е фабрично нова.
Участникът има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 21.03.2014 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 02.04.2014 г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 03.04.2014г., от 11:00 часа, в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация 622 KB
xls Техническа оферта 107 KB