Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът ще даде възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност (лекари специализанти по медицина и лекари специализанти по дентална медицина) да продължат и завършат обучението си. Проектът допълва мерките за включване в обучение на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.

Ще бъдат подкрепени лекари – специализанти по медицина и лекари – специализанти по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и които продължават обучението си в периода на операцията по § 1, ал. 1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Основните дейности са свързани с предоставяне на стипендии и изплащане на такси за теоретично и практическо обучение за оставащото време на обучението на специализантите.

Този проект надгражда реализирания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 проект BG051PO001-6.2.18 „Нови възможности за лекарите в България“. Чрез неговото изпълнение ще се осигури устойчивост и ще се надградят постигнатите резултати, като се подкрепи продължаването на специализацията на младите лекари за придобиване на специфични за този сектор умения, както и ще осигури по-добри шансове за професионална реализация.

Бюджет: 5 496 628,40 лева.

Период на изпълнение: 22 ноември 2016 г. – 31 декември 2019 г.

Цели на проекта:

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се лекари-специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Специфичните цели са подобряване достъпа на 520 лекари за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (лекари-специализанти по медицина и лекари-специализанти по дентална медицина) и разширяване възможностите за повишаване на знанията и уменията на лекарите.

Очаквани резултати:

520 лекари специализанти да получат финансова подкрепа от Европейския съюз за обучението си за придобиване на специалност за периода на финансиране по проекта.

Цялостната информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група на проекта, условията за участие в проекта, сроковете за представяне на заявления за участие, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване е публикувана на https://www.mh.government.bg/bg/evropeyski-programi/tekushti-programi-i-proekti/operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020-g/?edit&language=bg

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001

„СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Срокът за подаване на документи за участие на лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти по проекта е до 18.30 ч. на 17 януари 2017 г.
Документите се подават в Деловодството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5. Заявлението за участие в проекта следва да се изпрати и на електронната поща на проекта: spezialisanti@mh.government.bg .

За контакти:

Антоанета Димова
Ръководител на проекта и главен експерт в дирекция „Международни дейности, проекти и програми“
Тел.: 02/ 93 01 266

Валентина Лашкова
Технически асистент на проекта и старши експерт в дирекция „Международни дейности, проекти и програми“
Тел.: 02/ 93 01 205
Ел. поща: spezialisanti@mh.government.bg