Обектът на поръчката е извършване на услугата „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, за период от 12 /дванадесет/ месеца. Апаратурата е посочена в техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.Медицинската апаратура е групирана в 32 (тридесет и две) обособени позиции, част от които включват подпозиции, съгласно техническата спецификация. Участниците могат да оферират по една или повече обособени позиции, но задължително по всички подпозиции ако обособената позиция съдържа такива.Мястото на изпълнение са структурните звена (клиники, отделения, лаборатории) на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД, според разположението на апаратурата, предмет на настоящата обществена поръчка.
Цената на документацията за участие е 50.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката: гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 08.05.2013г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 15.05.2013г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 16.05.2013г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8 А.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация и приложения 485 KB
xls Ценова оферта 49 KB
xls Техническа спецификация 40 KB