УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Председател на Съвета на директорите:

Д-р Венцислав Грозев, дм

Роден на 7 юли 1956 г. Завършва медицина 1983 г. Придобива специалност по обща хирургия 1991 г. От 1993 г. е главен асистент към Катедра по пропедевтика на хирургичните болести. Специализация по изгаряния и пластично-възстановителна хирургия, лапароскопска хирургия, спешна хирургия при масов травматизъм. Член на БХД, НССЛХ. Има публикации в български и международни издания. През 2007 г. завършва магистърска програма "Здравен менинджмънт". Председател на РК на БЛС.

Заместник-председател: д-р Калин Поповски

Д-р Калин Поповски роден в гр. София през 1965г. Завършил ВМИ гр. Плевен през 1988г. Придобита специалност по АГ през 1996г. в Майчин дом София. Член на Научното дружество по акушерство и гинекология и на Асоциацията по ултразвук в АГ. Участия в публикации в страната и чужбина на различни научни форуми.

Членове

Доц. д-р Цветан Луканов, дм, изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен

Роден на 17.12.1968 г. в гр. Плевен. Висшето си образование завършва във ВМИ - Плевен през 1994 г., където започва работа година по-късно като ординатор в Централна Имунологична Лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г.  защитава дисертация на тема: “Флоуцитометрично изследване на тромбоцити. Клинико-диагностично значение” и получава диплома за образователна и научна степен „Доктор” по „Имунология”. Придобива научно звание доцент по „Имунология” през 2010 г. и оттогава е  ръководител на „МДЛ по  Имунология” при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен.Със заповед на Министъра на здравеопазването от 15.12.2014 г. доц. Луканов е назначен за изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен и вписан в търговския регистър на 23.12.2014 г.

 

Доц. д-р  Евгения  Иванова  Бързашка – Христова, дм

Родена в гр. Петрич. Завършва - Медицинска академия – София,  специалност – медицина, а   през 1984 г. придобива специалност по Детски болести и специалност по Клинична токсикология  от  2000 г. Специализира Детска гастроентерология  и Ултразвукова диагностика в МУ – София. През 2005 г. завършва  - Университета по зависимости към Института по поведенчески стратегии – София. Има придобита специалност “Здравен мениджмънт.

Работи като участъков педиатър, след което става асистент в Катедрата  по Педиатрия на МУ – Плевен, последователно - старши, главен и главен административен  асистент. Създател и ръководител на Общински превантивно – информационен център по зависимости – Плевендо 2011 г. Има множество научни съобщения на форуми у нас и в чужбина и публикации в списания на български и английски език.Придобива образователна и научна степен „ДОКТОР” по научна специалност „Токсикология” и е  „ДОЦЕНТ”  по „Токсикология”  и  Началник  Клиника по Клинична Токсикология в УМБАЛ ”Д-р Г.Странски” ЕАД – Плевен.

 

 

Д-р Димитър Лазаров
 
You are here: Начало УПРАВЛЕНИЕ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ