УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен и дъщерните дружества „ДКЦ – Плевен” ЕООД и „Медеон–Плевен 2009” ЕООД".

Предмет на настоящата процедура по реда на глава 8а от ЗОП е комплексно банково обслужване на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен и дъщерните дружества: „ДКЦ – Плевен” ЕООД и „Медеон –Плевен 2009” ЕООД, което включва платежни и свързани услуги по обслужване и управление на разплащателни сметки, междубанкови и вътрешнобанкови преводи, преводи на трудови възнаграждения на служителите на УМБАЛ-Плевен, депозити и др. банкови операции, свързани с дейността на лечебното заведение и дъщерните му дружества. Поръчката е в изпълнение на изискванията на Постановление № 127/27.05.2013 г. на Министерски съвет за допълнение на Правилника за реда упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала.

Изтеглете от тук:
1.Покана;
2.Оферта;
3.Проект на договор;
4.Ценова оферта.

 
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Покани Процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен и дъщерните дружества „ДКЦ – Плевен” ЕООД и „Медеон–Плевен 2009” ЕООД".